Produkty żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Krasnobród.

Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” informuję, że uzyskało wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla 800 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.
Zgodnie z wytycznymi pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.
Planowany jest transport żywności z Banku Żywności w Lublinie 29 listopada 2017 r. do Krasnobrodu. Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby , które spełniają kryterium dochodowe: 
1028 PLN – na jedną osobę w rodzinie
1268 PLN – na osobę samotną 
Dodatkowych informacji udzieli Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Warunkiem otrzymania informacji żywności jest skierowanie z MGOPS w Krasnobrodzie. Skierowania będą wydawane od 20 listopada 2017 r. tj. poniedziałek
Planuje się , iż żywność będzie wydawana w Krasnobrodzkim Domu Kultury w następujących dniach:
30 listopada 2017 tj. czwartek – godz. 8.00-16.00
1 grudnia 2017 tj. piątek – godz. 8.00-1600

Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone I Okolic.
Podkreślamy, iż podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości .

Z poważaniem:
Prezes Stowarzyszenia „ACH ZIELONE”
Tomasz Skóra

Pamiętamy o Zmarłych Strażakach. 10.11.2017 r.

W dniu 10 listopada br. w kościele Miłosierdzia Bożego w Zamościu, już po raz kolejny, odbyło się nabożeństwo wypominkowe za zmarłych strażaków, po którym kapelan zamojskich strażaków ks. kan. Andrzej Chmaj w tej intencji odprawił Mszę świętą.
W uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Zamościu oraz reprezentacje strażaków z terenu gmin powiatu zamojskiego. W uroczystości uczestniczył także płk. pożarnictwa w stanie spoczynku Mieczysław Skiba, który niedawno obchodził 90- te urodziny. .Delegacji zamojskich strażaków przewodził bryg. Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu oraz druh Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W modlitwie uczestniczyli także Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP pow. zamojskiego, Komendanci Gminni OSP, a także emerytowani strażacy zamojskiej jednostki.
Krasnobród reprezentowali : Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP dh. Tadeusz Roczkowski i V-ce Prezes OSP w Majdanie Wielkim dh. Wiesław Najda.

Nagranie filmowe

Prezentacja multimedialna

Galeria zdjęć:

więcej zdjęć >>>>>

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu

Zamość dnia 11 listopada 2017 roku
K O M U N I K A T O P R Z Y D A T N O Ś C I  W O D Y  P R Z E Z N A C Z O N E J D O S P O Ż Y C I A  P R Z E Z L U D Z I  W  W O D O C I Ą G U  Z B I O R O W E G O  Z A O P A T R Z E N I A  W  W O D Ę  K R A S N O B R Ó D
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu na podstawie otrzymanych w dniu 11 listopada wyników badań laboratoryjnych wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krasnobród stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu
Stanisław Jaślikowski

źródło:

http://pssezamosc.bip.gov.pl/

Woda przydatna do spożycia

                               OGŁOSZENIE

           ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KRASNOBRODZIE Z/S W MAJDANIE WIELKIM

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW KRASNOBRODU, OSIEDLA PODZAMEK, OSIEDLA PODKLASZTOR, NOWEJ WSI I BOREK, ŻE WODA POBRANA Z UJĘCIA KRASNOBRÓD POSIADA PRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

INFORMACJA PODANA PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAMOŚCIU W DNIU 11.11.2017 roku

 

OGŁOSZENIE Zakładu Gospodarki Komunalnej

OGŁOSZENIE z dnia 10.11.2017r.OGŁOSZENIE z dnia 10.11.2017r.ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  W KRASNOBRODZIE Z/S W MAJDANIE WIELKIM INFORMUJE   SIĘ   MIESZKAŃCÓW   KRASNOBRODU, OŚ. PODZAMEK, PODKLASZTOR, NOWEJ WSI I BOREK, ŻE WODA POBRANA Z UJĘCIA NIE POSIADA PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, WG DEC. P.P.I.S. W ZAMOŚCIU, AŻ DO ODWOŁANIA. WODA Z WODOCIĄGU MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO DO CELÓW SANITARNYCH (spłukiwanie toalet). WODOCIĄG BĘDZIE UTRZYMYWANY W RUCHU W CELU DOKONYWANIA SKUTECZNEJ DEZYNFEKCJI I PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ.WODA  DLA MIESZKAŃCÓW DOSTARCZANA BĘDZIE W 5 LITROWYCH POJEMNIKACH I DOWOŻONA CYSTERNĄ.

Harmonogram  dostarczania wody cysterną w dniu 11 listopada 2017 roku
Miejscowość , Miejsce lokalizacji cysterny . Godziny

Osiedle Podklasztor, Borki

Parking obok informacji turystycznej

od 7.00 do 8.00

od 12.00 do 13.00

Osiedle  Krasnobród Centrum, Nowa Wieś , Plac  Siekluckiego

od 8.30 do 9. 30

od 13.30 do 14.30

Osiedle  Podzamek , ulica  Wiśniowa

od 10.00 do 11.00

od 15.00 do 16.00

Burmistrz Krasnobrodu informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją zanieczyszczenia wody w Krasnobrodzie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu dokonali poboru próbek wody do ponownego badania.

Wyniki tych badań będą znane w dniu 11.11.2017 r. ok. godz. 12.00.

Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Zarządzenie Nr 351/2017
Burmistrza Krasnobrodu z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje :
§1
Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie stanowiący załącznik do zarządzenia.

więcej >>>>>>

źródło: BIP
umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/