Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gm. Krasnobród w sezonie zimowym 2018/2019

Urząd Miejski w Krasnobrodzie w celu sprawnego zgłaszania właściwym służbom – zarządcom dróg, problemów z przejezdnością (śliskością) dróg w okresie zimowym, podaje do publicznej wiadomości telefony dyżurne n/w służb drogowych.

1.Dla dróg wojewódzkich:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7A 
20-207 Lublin
tel. 81 749 53 00
Droga: Zamość – Wola Obszańska /Kaczórki, Hutki, Malewszczyzna/.

2.Dla dróg powiatowych:
Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 69
tel. 84 639 63 32
Droga: Obrocz – Hutki, Tomaszów-Krasnobród-Jacnia, Majdan Wielki-Majdan Mały-Tarnawatka, Maciejówka-Suchowola, Krasnobród-Szur-Łasochy, Krasnobród-Klocówka-Sumin, Krasnobród-Grabnik-Suchowola, Malewszczyzna-Stara Huta st.kol. Krasnobród, Krasnobród-Długi Kąt.

Krasnobród miasto ul.: Tomaszowska, 3-go Maja, Sanatoryjna, Lelewela, al. N.N.M.P., Zamojska, Kościuszki.

Prosi się mieszkańców by sprawy dotyczące przejezdności dróg powiatowych i wojewódzkich były zgłaszane bezpośrednio do w/w służb.

3.Dla dróg gminnych:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród 
ul. 3-go Maja 36
tel.84 660 76 91 w 45, 46

Rejon I –wykonawca – Zakład Usług Leśnych, Sławomir Dudziński

Drogi: – Stara Huta – Lasowce, Potok Senderki – Stara Huta, Kaczórki- Bondyrz, Kaczórki Przymiarki, Kaczórki – Bondyrz, droga dojazdowa do ośrodka „Sosnowa Polana”, Kaczórki – Belfont, naprzeciw szkoły podstawowej oraz obok mostu na rzece Wieprz, boczna w Malewszczyźnie w kierunku posesji P. Cieplaków, Malewszczyzna w kierunku tzw. „Koziwody”, Hutki – Zadwór, teren domków rekreacyjnych, droga na oczyszczalnię.

Rejon II – wykonawca – Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Majdanie Wielkim.

Drogi: – Podzamek – Grabnik, Osiedle Podzamek ul. Wiśniowa, Kalinowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Różana, Grabnik ul. Widokowa, Krasnobród (od drogi powiatowej) – Nowa Wieś, Krasnobród- ul Św. Roch, Wólka Husińska- Husiny wraz z drogami bocznymi na Wólce Husińskiej, Majdan Wielki ul. Borki, Zielone, Zielone – Przejma, Zielone-Ulów.

Rejon III – wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zs. w Majdanie Wielkim

Drogi w miejscowościach: Turzyniec, Szur, Hutków, Majdan Mały, Majdan Wielki.

Ulice w mieście Krasnobród: Wczasowa, Sikorskiego, Targowa, Partyzantów, Młyńska, Zapiasek, Cicha, Mickiewicza, Rynek, Handlowa, Nadrzeczna, Mostowa, Andersa, Gietki, Leśna, Sosnowa, Łastowieckiego, Powstańców Styczniowych, Modrzewiowa, Świerkowa, Spokojna, Szkolna, Wolności, Dominikańska, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Konopnickiej.

BURMISTRZ KRASNOBRODU
Kazimierz Misztal

Protokoły z przebiegu I i II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokół Nr.1 z przebiegu I sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 21 listopada 2018 r.

I sesja >>>>>>>

Protokół Nr.2 z przebiegu II sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 29 listopada 2018 r.

II sesja  >>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

III sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.12.2018 r.

10 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z II sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Podjęcie uchwał:

1)ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Krasnobród – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”,
2)ws. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
3)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
4)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,
5)ws. wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Rady,
6)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7)ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r,
8)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

8.Komunikaty i informacje.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Radosław Cios-Mairot

 

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Prezes Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” P.Tomasz Skóra ,informuje, że w ramach uzyskania wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będzie wydawana żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.
Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały już skierowania z MOPS w Krasnobrodzie.Wydawanie żywności odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego.
Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” , Stowarzyszenie rozwoju miejscowości Zielone i Okolic.

Planuje się wydawanie żywności w Świetlicy OSP w Majdanie Wielkim dnia 8 grudnia 2018 /sobota/ – godz. 10.00-17.00