Co dalej z Sanatorium w Krasnobrodzie?

Polecany

Od jakiegoś  już  czasu krążą w Krasnobrodzie informacje o przejęciu krasnobrodzkiego sanatorium przez spadkobierców byłych właścicieli Krasnobrodu.

Fakty do jakich dotarliśmy.

Sprawa zwrotu części  tzw. „Dobra  Ziemskie Krasnobród” rozpoczęła się jeszcze w 2001 r. Powołując się na dekret Polskiego Komitetu Narodowego z 06.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform rolnych z dnia 01.03.1945 r. spadkobiercy stwierdzili ,ze działki i obiekty pałacowo-parkowe oraz dworsko-parkowe wchodzące w skład zespołu pałacowo-parkowego dawnego majątku ziemskiego „Dobra Ziemskie Krasnobród” , oznaczone w/g i budynków obrębu I Miasto Krasnobród  jako działki nr…, itp., nie podlegały działaniu art.2 ust.1 lit.e dekretu PKWN z 06.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Przez wiele lat spadkobiercy występowali o swoje prawa do Wojewody Lubelskiego. Wojewoda podejmował decyzje  , a Zarząd Powiatu w Zamościu odwoływał się do Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo uchylało decyzje Wojewody i przekazywało do ponownego rozpatrzenia. Spadkobiercy odwoływali się od decyzji do Trybunału Konstytucyjnego. Na przestrzeni  lat powoływano wielu świadków , przedstawiano wiele dokumentów. Podejmowano różne decyzje ,od których strony odwoływały się.

Decyzja  z sierpnia 2018 r. :

1) część działki ewidencyjnej nr …, obejmująca pałac z łącznikiem, dworem i parkiem, wchodząca w skład zespołu pałacowo-parkowego dawnego majątku ziemskiego pn. „Dobra Ziemskie Krasnobród”, położona w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, zajmująca powierzchnię 6,1635 ha i opisana w ewidencji gruntów jako użytek … (inne tereny zabudowane — o pow. 4,6671 ha), .. (grunty pod stawami – o pow. 0,0154 ha) oraz … (łasy – o pow. 1,4810 ha – dawny park), a także działka nr …, o pow. 1,6551 ha, stanowiąca dawny „staw pałacowy” – nie podlegały działaniu art. 2 ust. l lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

2) północno-wschodnia i północno-zachodnia część działki nr …, położona w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, obejmująca dawne ogrody warzywne, kwietne, sady owocowe, zajmująca powierzchnię 2,7594 ha i opisana w ewidencji gruntów jako użytki: .. (grunty orne – o pow. 0,7421 ha), …..(sady i pastwiska trwałe – o pow. 0,9951 ha), .. (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – o pow. 0,0883 ha), … (pastwiska trwałe – o pow. 0,2836 ha), … (grunty rolne zabudowane – o pow. 0,3142 ha), …. (grunty zadrzewione i zakrzewione z pastwiskami trwałymi – o pow. 0,3361 ha) – podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

3) działka nr …, o pow. 1,4546 ha, położona w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, stanowiąca dawny staw hodowlany –    podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu -reformy rolnej,

4) działki: nr …, o pow. 0,4705 ha, nr …, o pow. 0,1574 ha i nr …, o pow. 0,9989 ha, położone w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, stanowiące dawne sady owocowe i ogrody warzywne – podlegały działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

5) działki: nr …, o pow. 2,2818 ha, nr …, o pow. 1,5364 ha, nr …, o pow. 0,8049 ha i nr …, o pow. 0,7345 ha, położone w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, będące przedłużeniem -dawnego parku krajobrazowego – nie podlegały działaniu art. 2 ust.- 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Decyzję otrzymały zainteresowane strony.

Od decyzji służy stronom prawo do odwołania się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego , w terminie 14 dni.

Nie podlegały działaniu art. 2 ust. l lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, zostały niesłusznie zabrane byłym właścicielom.

Ciąg dalszy sprawy

Powiat Zamojski i Burmistrz Krasnobrodu 20 .09.2018 r. odwołali się od decyzji Wojewody Lubelskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  drogą służbową , za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.

Strony odwołujące się otrzymały odpowiedź z datą 2.10.2018 r.

Odwołanie wpłynęło w terminie zakreślonymi przepisami (…)przywoływanej  wyżej ustawy.

Szczegółowe stanowisko w tej sprawie przedstawione zostało w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji z dnia 4 września 2018 r. 

Równocześnie informuję , że nie znalazłem podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji w trybie zakreślonym przepisami art.132 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedkładając materiał dowodowy w podmiotowej sprawie – wnoszę o utrzymanie zaskarżonej decyzji w mocy.

Ciąg dalszy nastąpi na pewno wkrótce

Co dalej z sanatorium?

Wojewoda chce oddać spadkobiercom właścicieli majątku „Dobrą ziemskie Krasnobród” część użytkowanej przez sanatorium działki z budynkami i parkiem, a także kilka innych nieruchomości. Od tej decyzji wpłynęło odwołanie do ministra rolnictwa.

Ostatnimi właścicielami majątku Fudakowskich byli Maria i Kazimierz (ziemianin i działacz polityczny, senator RP w latach 1935-1939). Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej majątek dworski razem z gruntami rozparcelowano. Część dóbr rozdzielono między okolicznych chłopów, część przejął PGR reszta—z pałacem i innymi zabudowaniami została oddana w użytkowa-nie Zarządowi Ubezpieczalni Społecznej w Zamościu. W 1950 r. park z budynkami prze-szedł pod egidę Wojewódzkiego Wy-działu Zdrowia w Lublinie. W 1957 r. powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych. Pod koniec lat 60. zapadła decyzja o budowie nowego pawilonu leczniczego. Obecnie sanatorium przyjmuje również kuracjuszy dorosłych (dysponuje 154 łóż-kami). Jest jednostką organizacyjną powiatu zamojskiego.
Postępowanie toczy się od 17 lat. Spadkobiercy (zainteresowanych jest 9 osób) domagali się wydania przez wojewodę decyzji stwierdzającej, że dziatki i obiekty wchodzące w skład zespołu pałacowo-parkowego nie podlegały pod dekret PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (na jego mocy pozbawiono mają&ów właścicieli ziemskich). W tej sprawie zapadały już rozstrzygnięcia, które potem uchylano. Najnowsza decyzja, z września tego toku, wydana z upoważnienia wojewody, jest nieprawomocna. Stwierdzono w niej, że część działki (ponad 6 ha; właścicielem jest powiat zamojski) z pałacem i łączni-Idem, starym dworem i parkiem nie podlegała pod dekret. Talie same ustalenia dotyczą działki o powierzchni ponad 1,6 ha, na której był staw pałacowy (właścicielem jest Skarb Państwa), gruntów o łącznej po-wierzchni 4,56 ha, będących przedłużeniem dawnego parku (łąki i nieużytki należące do gminy Krasnobród), a także działki, która jest w prywatnych rękach. W toku postępowania stwierdzono, że zespół pałacowo-parkowy w Krasnobrodzie był wyraźnie oddzielony od części rolniczej, a pałac miał ;typowo rezydencjalny i mieszkaniowy charakter, toteż nie powinien zostać przejęty.na cele reformy rolnej. Od tej decyzji wpłynęły odwołania do ministra rolnictwa. Złożyły je Starostwo Powiatowe w Zamościu i gmina Krasnobród. Powiat poniósł ogromne nakłady finansowe na remonty sanatoryjnych budynków. Ponadto została wykonana nad-budowa pawilonu. W przypadku zwrotu przypuszczalnie nikt nie wziąłby pod uwagę tych wydatków. Nieruchomość przeszłaby w prywatne ręce i nie byłoby innego wyjścia, jak podjąć decyzję o likwidacji jednostki. To z kolei spowodowałoby utratę przez Krasnobród statusu miejscowości uzdrowiskowej — uważa Henryk Matej, starosta zamojski. Burmistrz Kazimierz Misztal został . niedawno poinformowany przez jedne-go ze spadkobierców, że ani on, ani inni spadkobiercy nie chcą przejmować sanatorium. Chodzi o zadośćuczynienie.

źródło” tygodnikzamojski.pl

I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 21.11. 2018.

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018 – 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. odbędzie się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbędzie się 21 listopada 2018 (tj. środa ) o godz. 13.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a usta 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej.

„Ognisko Niepodległości” na osiedlu Podzamek. 10.11.2018 r.

10 listopada 2018 r. o godz. 19.18 , na osiedlu Podzamek zapłonęło „Ognisko Niepodległości” Rozpalenia ogniska dokonał najstarszy mieszkaniec osiedla  93 letni , P. Edward G. Uroczystość patriotyczno-religijną przy „Ognisku” pięknie prowadził proboszcz Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego Ks. Roman Sawic. Śpiewaniu przewodniczył organista tutejszej parafii , P. Andrzej Kowalski. Świętujących i śpiewających odwiedził Burmistrz Krasnobrodu P. Kazimierz Misztal..

W uroczystości wzięło udział ponad.100 mieszkańców Podzamku , DPS i Sanatorium. Uroczystość odbyła się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. bardzo gęsta mgła ograniczała widoczność do kilku metrów. Uniemożliwiło mi to dobre nagranie i wykonanie zdjęć., za co serdecznie przepraszam. Było to jednak wydarzenie historyczne dla naszego Osiedla i należało je udokumentować bez względu na warunki.Nagrano jedynie fragmenty uroczystości.

zdjęcia i nagranie: Józef Zdybel

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

Podziękowanie P. Tomasza Skóra

Szanowni Wyborcy, mieszkańcy gminy Krasnobród !

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział w pierwszej i drugiej turze wyborów na Burmistrza Krasnobrodu.
Szczególnie dziękuję, tym Wyborcom, którzy zaufali mi i zdecydowali się oddać na mnie głos. Liczba 1548 oddanych na mnie głosów, oraz słowa otrzymywane od Państwa po zakończeniu wyborów, utwierdzają mnie w przekonaniu, iż moje kandydowanie było bardzo oczekiwane, potrzebne i przyniesie dużo dobrego całej, gminnej krasnobrodzkiej społeczności . Państwa zaufanie i to, że doceniliście Państwo moją dotychczasową bezinteresowną pracę, jest dla mnie bardzo nobilitujące i mobilizujące.
Wielkie podziękowania kieruję do wszystkich tych, którzy współpracowali ze mną podczas całego okresu przedwyborczego i wyborczego. Wielkim honorem była dla mnie, możliwość bycia i współpracy z Wami. Wiem ile czasu i zaangażowania w to włożyliście. Wielkie dzięki Wam za ten wysiłek i poświęcone godziny pracy.

Panu Burmistrzowi Kazimierzowi Misztalowi gratuluję raz jeszcze zwycięstwa w wyborach.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Skóra

Podziękowanie Burmistrza Krasnobrodu P. Kazimierza Misztala

Drodzy mieszkańcy!

Trudno wyrazić mi słowami, jak bardzo jestem wam wdzięczny za zaufanie którym zostałem obdarzony w drugiej turze wyborów. Dzięki wam, dokonaliśmy czegoś historycznego- po raz pierwszy w historii naszej gminy urzędujący burmistrz został ponownie wybrany przez mieszkańców na drugą kadencję.

Dziękuje bardzo, że to akurat mi daliście państwo możliwość dalszego działania na rzecz tego pięknego miejsca. Jestem świadomy odpowiedzialności która teraz na mnie ciąży, ale zarazem jestem pewny, że przez następne 5 lat wspólnie sprawimy iż nasza gmina będzie rozkwitać, a my jako jej mieszkańcy z uśmiechem będziemy patrzyli w przyszłość.

Chciałbym również podziękować Panu Tomaszowi Skóra za rywalizację i pogratulować dobrego wyniku w drugiej turze wyborów.

Jeszcze raz dziękuje wam za głosy oddane na moją osobę w drugiej turze. Dzięki wam, zostaliśmy na dobrej drodze.

Serdecznie pozdrawiam,
Kazimierz Misztal

Krasnobród: Miał w domu susz. To była marihuana

Za posiadanie środków odurzających odpowie 26-letni mieszkaniec Krasnobrodu. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli marihuanę.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie młodego mężczyzny w niedzielę (4 listopada). Wcześniej dostali informację, że mogą u niego znaleźć narkotyki. I znaleźli. Natrafili na nie w jego pokoju w szufladzie komody. Schowane tam były trzy słoiki z suszem roślinnym.

– Badanie składu substancji wykazało, że jest to marihuana. Łącznie policjanci zabezpieczyli narkotyki w ilości, z których można byłoby wykonać prawie 100 dilerskich porcji narkotyków. W czasie przeszukania odnaleźli również wagi wykorzystywane do ważenia substancji zabronionych – relacjonuje Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

W czasie zatrzymania 26-latek był nietrzeźwy. Miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu, a gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty posiadania środków odurzających, za co grozi nawet do 3 lat więzienia.

źródło: http://www.kronikatygodnia.pl/

P. Kazimierz Misztal wygrał II turę wyborów na Burmistrza Krasnobrodu.

Pan Kazimierz Misztal został wybrany ponownie  na Burmistrza Krasnobrodu w II turze wyborów.

Gratuluję Panu wyboru i życzę wielu sukcesów  w trudnej samorządowej pracy. Życzę  wytrwałości w dążeniu do realizacji zaplanowanych i oczekiwanych przez społeczeństwo Miasta i Gminy Krasnobród zadań i wyzwań.

 Kandydaci otrzymali następująco liczbę głosów:

  1. P. Kazimierz Miszta – 1775
  2. P. Tomasz Skóra – 1548