Informacje dla właścicieli lasów.

ZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU PRAC TERENOWYCH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA
UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW, WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH IWSPÓLNOT GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE
GMINY KRASNOBRÓDUPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU WYKONYWANE SĄ NA ZLECENIE STAROSTYZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 28 września 1991 r. Art. 21, p. 1, ust. 2 (DZ.U. z 2015 r., poz. 2100)
Wyżej wymienione prace obejmują opis lasów figurujących w ewidencji gruntów.
Opisy lasów zawierają skład gatunkowy i wiek drzewostanów, ogólną miąższość (ilość m3 drewna) oraz wskazania rodzajów zabiegów gospodarczych. Wskazania dotyczące zabiegów zawierają również ilość drewna możliwą do pozyskania (bez szkody dla dalszego funkcjonowania lasu) w okresie obowiązywania planu (10 lat). Plan po zatwierdzeniu przez Starostę służy do nadzom nad gospodarką leśną prowadzoną w lasach niepaństwowych, na jego podstawie leśniczowie prowadzą legalizację pozyskania drewna (cechowanie). Ilość drewna pozyskanego na działce leśnej powinna być zbliżona do ilości zaplanowanej, stąd ważnym jest sprawdzenie przez właścicieli lasów rodzaju zaplanowanych zabiegów i wielkości pozyskania drewna.
ZAINTERESOWANI WŁAŚCICIELE LASÓW PROSZENI SĄ O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WPISÓW ORAZ
WNIESIENIE EWENTUALNYCH UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW PLANÓW, KTÓRE PO UKOŃCZENIU PRAC
TERENOWYCH WYŁOŻONE ZOSTANĄ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W URZĘDZIE MIASTA NA OKRES 60 DNI, O
WYŁOŻENIU PROJEKTÓW W/W PLANÓW WŁAŚCICIELE LASÓW POWIADOMIENI ZOSTANĄ W INNYM
TERMINIE
Projekty planów opracowuje podmiot wykonawstwa urządzeniowego – Eko Las Dariusz Chromieć (tel. kontakt. 606 81 85 98)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *