1 września 1939 r. – Pamiętamy!

Atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone

Tomalów Lubelski, dnia 29-08-2017 r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego AB.6740.3.6.g.2017.MK w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski-Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski- Zielone”.
Działając na podstawie art 61, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że w dniu 24.08.2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski- Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski-Zielone” Gmina Tomaszów Lubelski od km 0+000,00 do km 8+452,00 długości 8,452 km w miejscowości Tomaszów Lubelski, Rogóźno i Szorowała.
Zakros przedmiotowej inwestycji obejmuje
rozbudowa nawierzchni istniejącej drogi w miejscowości Tomaszów Luhelskbrni -miasto oraz Rogóźno i Szarowola gm. Tomaszów Lub.,
budowa ścieżki rowerowej i miejsc postojowych,
budowa i przebudowa zjazdów,
poprawa systemu odwodnienia,
»uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

za: http://www.zdptomaszow.pl/

31 sierpnia 2017 r. – Dzień Solidarności i Wolności.

Święto to ustanowiono w 2005 roku. Jest ono obchodzone w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych na Wybrzeżu w 1980 roku. Akt ten w sposób znaczący przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej. Stał się również początkiem powstania Solidarności.

Warto dzisiaj przypomnieć:

21 POSTULATÓW Z 17 SIERPNIA 1980 ROKU
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich praw:
ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16.Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

XXX Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

W Krasnobrodzie uczestników i organizatorów XXX biegu będziemy gościli w piątek 1 września 2017 roku. W centrum naszego miasta będzie bowiem meta II etapu biegu, który prowadzi z Zamościa, poprzez Wólkę Wieprzecką , Kosobudy , Obrocz , Guciów, Bondyrz , Kaczórki do Krasnobrodu.
Uczestnikami biegu są biegacze, rolkarze oraz zawodnicy na wózkach. Pierwszy zawodnik planowany jest na mecie około godz. 11.30, pozostałych będziemy witali na mecie w centrum miasta do ok. godz. 14.30.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów do kibicowania zawodnikom, którzy w ciagu 4 dni pokonają trasę o łacznej długosci 100 km: 31.08 – I etap Zamość – Zwierzyniec (35 km), 01.09 – II etap Zamość – Krasnobród (28,9025 km), 02.09 – III etap Zamość – Skierbieszów – półmaraton (21,9705 km), 03.09 – IV etap Rynek Wielki – Kryterium Uliczne im. Lucjana Ksykiewicza (15 km).
Tradycyjnie na mecie w Krasnobrodzie na zawodników oczekiwać będą, oprócz mieszkańców również włądze samorządowe miasta oraz miejscowy zespół folklorystyczny „Wójtowianie”.

http://www.krasnobrod.pl/

Narodowe Czytanie. 02.09.2017 r.

W najbliższą sobotę /02.09.2017 r./ Narodowe Czytanie.
Plac Siekluckiego godz. 16.00. Czytamy „Wesele” S. Wyspiańskiego.

Czytają:

Burmistrz Krasnobrodu, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, mieszkańcy Krasnobrodu.
Przygrywać będą „Wójtowianie” , a o poczęstunek zadba Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne.
Szykuje się prawdziwie weselny klimat.

XI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”

Kościół Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

23 sierpnia 2017 r.
Koncert harfowej muzyki solowej i kameralnej.
Uczestnicy Warsztatów Muzycznych prowadzonych pod kierunkiem Anny Piechury-Gabryś.


Więcej zdjęć na naszym Forum:
http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=24&t=947

22 sierpnia 2017 r.
„Muzyka w poezji”
słowo Ewa Domańska i Piotr Bajor
oprawa muzyczna : Katarzyna Bąkowska – skrzypce Ewa Pomianowska – skrzypce23 sierpnia 2017 r.

Więcej zdjęć na Naszym Forum:
http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=24&t=946

Przebudowa mostu na rzece Wieprz w Krasnobrodzie.

Przebudowa rozpoczęta w sierpniu 2017 r. Przewidywane zakończenie październik 2017.
Więcej zdjęć z przebudowy mostu na naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=7&t=945

zdjęcia z 8 września 2017 r.

Umieściłem także kilka zdjęć z prac przy budowie drogi.

Dzięki uprzejmości Wicestarosty Powiatu Zamojskiego P. Kazimierza Mielnickiego udostępniono nam informacje o przebudowie:

„ Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 326GL Tomaszów Lub. – Krasnobród — Jacnia w km 17+629 przez rz. Wieprz w m. Krasnobród”
Zakres robót na moście:
1. Roboty rozbiórkowe:
rozebranie poręczy, nawierzchni jezdni i chodników, istniejącej izolacji istniejącej sieci telefonicznej, rozkucie do dobrego betonu belek podporęczowych, skrzydełek i skrajnego dźwigara nośnego od strony odpływu, rozebranie umocnienia stożków, schodów.
2. Roboty betonowe – przebudowy
betonowanie rozebranych części skrzydełek, belek podporęczowych, ścianek przyczółków, wykonanie wzmocnienia płyty pomostu betonem zbrojonym, wykonanie wzmocnienia skrajnej belki (dźwigara) płyty pomostu, wykonanie izolacji i odwodnienia (budowa sączków) płyty pomostu,
ułożenie nowej sieci teletechnicznej, wykonanie chodników, wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfałtowej na moście i dojazdach, wykonanie balustrad stalowych (poręczy) na moście, ustawienie poręczy energochłonnych na dojazdach, wykonanie betonowej płyty przejściowej przed i za mostem, wykonanie dylatacji bitumicznej na końcu płyty pomostu (ustroju nośnego).
3. Roboty wykończeniowe:
Wykonanie umocnienia stożków dyblami betonowymi gr 15 cm, wykonanie schodów Wykonanie napraw istniejących części mostu zaprawami naprawczymi z dodatkami np. żywic epoksydowych, zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozją betonu i spływem wód zasolonych zaprawami polimerowo – cementowymi, umocnienie brzegów rzeki narzutem kamiennym, roboty porządkowe.
Roboty na moście odbywać się będą w dwóch etapach połówkami mostu. Całkowita wartość robót przy przebudowie mostu wynosi 745 887,00 zł brutto.
4. Charakterystyka mostu:
Szerokość jezdni – 2×3,50 m = 7,00 m
Szerokość chodników 1,79+1,99 m
Szerokość między poręczami – 10,78 m
Długość płyty ustroju nośnego 15,20 m
Szerokość całkowita mostu – 11,46 m

Więcej zdjęć z przebudowy mostu na naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=7&t=945