XXV Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

Krasnobrodzki Dom Kultury serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Jubileuszowej – XXV akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”, która odbędzie się w niedzielę 26 listopada 2017 r. Jej głównym organizatorem jest Radio Lublin zaś celem tego przedsięwzięcia  jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby czynnie włączyć się w krasnobrodzkie działania dotyczące akcji PDPZ zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się  w Krasnobrodzkim Domu Kultury w poniedziałek  6 listopada 2017 r. o godzinie 15.30.

źródło:

http://www.krasnobrod.pl/

Badanie sadów według gatunków i odmian.

W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów jabłoniowych, gruszowych, brzoskwiniowych i morelowych. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej oraz ogólnej oceny sytuacji w sadownictwie. Otrzymane wyniki posłużą także do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Więcej informacji na temat badania, metod jego realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl.

Europejski Tydzień Innowacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniach od 6 do 10 listopada organizuje EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI.  Europejski Tydzień Innowacji to 5 dni dyskusji, ponad 400 firm z UE, światowej sławy eksperci, 2 konkursy dla firm w tym konkurs dla startupów i wiele wydarzeń towarzyszących. W trakcie ETI uczestnicy będą rozmawiać o najważniejszych kwestiach gospodarczych i społecznych w ramach inteligentnych specjalizacji w kilku blokach tematycznych: Bio-Energo, Forum Cyfryzacji, Innowacje w medycynie czy Giełda Startup. Więcej informacji dostępnych jest na www.etilubelskie.pl/ 

W ramach ETI 2017 w dniach 7 i 8 listopada Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i WspółpracySamorządowej „Dom Europy” organizuje DEBATĘ MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  oraz II FORUM CYFRYZACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

więcej >>>>>>>>

XXXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że 9 listopada 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 14.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał:

1)zmieniająca uchwałę Nr XXX/194/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 19 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród,
2)zmieniająca uchwałę Nr XXX/195/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 19 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród,
3)ws. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku lipa drobnolistna, uznanego za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Zamojskiego z dnia 22 stycznia 1991r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 5 poz. 49),
4)ws. udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3252 L Obrocz – Namule – Hutki w m.Hutki i m.Kaczórki w zakresie budowy chodnika na terenie gm. Krasnobród”,
5)ws. ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3284 L ciągu drogowego Malewszczyzna – Stara Huta – st. Kolejowa Józefów Roztoczański,
6)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego związanego z wykonaniem robót uzupełniających przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród-Jacnia w miejscowościach Krasnobród, Hutki, Jacnia,
7)ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,
8)ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Kaczórkach,
9)ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim,
10)ws. zamiaru likwidacji Technikum Zawodowego w Krasnobrodzie,
11)ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
12)ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
13)ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,
14)ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Krasnobród na 2018r,
15)ws. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnobród,
16)ws. określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
17)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
18)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

9.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

/-/Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

źródło:

http://www.krasnobrod.pl/

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Spokojnej w dniu 1 listopada.

Burmistrz Krasnobrodu informuje mieszkańców oraz inne osoby, które w dniu 1 listopada zamierzają nawiedzić cmentarz parafialny w Krasnobrodzie,o czasowej zmianie organizacji ruchu na ulicy Spokojnej.
Zmiana organizacji polega na czasowym wyłączeniu z ruchu kołowego odcinka ulicy
Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Tomaszowską do końca muru okalającego cmentarz parafialny na wysokości pomnika Powstańców Styczniowych potocznie zwanego „Pomnikiem Orła”.
Czasowe wyłączenie obowiązywać będzie w dniu 1 listopada 2017 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00.
Wyłączenie z ruchu części ulicy Spokojnej podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

źródło:
www.krasnobrod.pl

 

Ostrzeżenie o silnym wietrze.

Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od 2017-10-29 12:00:00 do 2017-10-30 00:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo: 90% (Silny wiatr)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-10-28 16:59:00
Synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

źródło:
http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia/wojewodztwo-lubelskie

Zmieniamy lokalne prawo? Dlaczego nie!

Tylko co piąty samorząd umożliwia zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. MamPrawoWiedziec.pl w specjalnej broszurze pokazuje, co mogą
zrobić mieszkańcy, by zyskać prawo zgłaszania projektów uchwał.

MAMPRAWOWIEDZIEC.PL

– Tylko radni mogą zmienić statut i nadać mieszkańcom gminy, powiatu lub województwa prawo do zgłaszania projektów uchwał. Mieszkańcy mogą jednak
próbować ich do tego przekonać – mówi współautorka broszury Anna Ścisłowska z MamPrawoWiedziec.pl.

Broszurę można pobrać jako:
plik PDF –  tutaj
Więcej informacji na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w artykule MamPrawoWiedziec.pl.

więcej >>>

Obywatele piszą lokalne prawo? Dlaczego nie!
Tylko obywatelska inicjatywa uchwałodawcza bezpośrednio zmusza radnych do opowiedzenia się za propozycją mieszkańców lub przeciw niej. Jednak aż cztery
na pięć samorządów nie pozwala mieszkańcom pisać uchwał. Można to zmienić.

więcej >>>

Lubelskie Fundusze Europejskie

Sponsorowane ·
UWAGA! Przypominamy o trwających aktualnie naborach
Dotacje unijne można pozyskać w m.in. następujących konkursach:
☑️11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1059-11_2_uslugi_spoleczne_i_zdrowotne.html
✅ 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1054-5_3_efektywnosc_energetyczna_sektora.html
☑️ 12.6 Kształcenie ogólne
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1052-12_6_ksztalcenie_ogolne_w_ramach.html
✅ 1.5 Bon na innowacje
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1094-1_5_bon_na_innowacje.html