Pan Nasz Zmartwychwstał – radujmy się!

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego ,Świąt pełnych miłości i nadziei, a także wielu okazji do miłych spotkań w gronie najbliższych Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Krasnobród , a także Znajomym i Bliskim życzy redakcja „Krasnobrodzkie ABC”
Życzymy miłości do bliźniego, wiary – bezgranicznej, serca – otwartego i nastroju… Duchem Świąt pełnego.
Szczęść Boże na te Święta Wielkanocne.

155 rocznica bitwy Powstania Styczniowego pod Krasnobrodem.24.03.2018 r.

Refleksje na temat bitwy pod Świętym Rochem 24 marca 1863 r. w rozmowie z Przewodnikiem Turystycznym P.Sławomirem Radlińskim.

Serdecznie dziękuję Panu Sławomirowi Radlińskiemu za wspaniałą lekcję historii.

Uroczystość pod pomnikiem Powstańców Powstania Styczniowego.
Modlitwa za Powstańców
Złożenie wiązanek

Pan Dariusz Polanowski – Zagadka wyjaśniona!

Starzy mieszkańcy twierdzili, że w jednym z obecnie stawów /dawnie prawdopodobnie były to bagna/ , przed 1939r. rozbił się i utonął polski samolot.
Stoi teraz w tym miejscu krzyż. Przynajmniej kiedyś stał.”

Wyjaśnienie:
Krasnobród: Czwartek, dnia 28 sierpnia 1930 r.

RAJD SAMOLOTÓW MAŁEJ ENTENTY i POLSKI

Śmierć obserwatora ppor. Arezewicza podczas przymusowego lądowania pod Krasnobrodem

Dziś o godz. 3-ej rano samolot polski „Lublin 8″, własność Aeroklubu, lecący w kierunku Lwowa, wskutek defektu motoru wpadł do stawu rybnego w odległości pół kilometra od majątku Podzamek gminy Krasnobród. Kapitan – pilot Leopold Pamuła z 4 p. lotniczego w Toruniu wyskoczył ze spadochronem z wysokości 300 metrów do wody. Wydobyto go zdrowego i bez żadnych uszkodzeń, natomiast podporucznik – obserwator Arezewicz nie zdążył wyskoczyć wskutek zaplątania się w pasach ochronnych i spadł wraz z samolotem do wody, ponosząc śmierć na miejscu.

Taka informacja ukazała się w gazecie „HASŁO ŁÓDZKIE” i gazecie „REPUBLIKA” dnia 28.08.1930 r.

Samoloty Lublin VIII  były budowane dla polskiego lotnictwa wojskowego oraz lotnictwa Marynarki Wojennej. W lotnictwie wojsk lądowych używano ich w zasadzie tylko do lotów ćwiczebnych. Dwa samoloty w wersji pływakowej, użytkowane były przez Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku do roku 1938. W Eskadrze Dalekiego Wywiadu stosowano je do zadań rozpoznawczych i bombardowania. Następnie zostały przeniesione do eskadry szkolno-treningowej, gdzie przetrwały do 1939 roku. Samoloty zostały zniszczone 8 września 1939 roku, przez lotnictwo niemieckie,
w rejonie Chałup na Półwyspie Helskim.

Samoloty Lublin R.VIII wykorzystywano także w sporcie lotniczym. Prototyp R.VIII/2 wziął udział, w 1928 roku, w II Locie Małej Entanty i Polski, uzyskując dobrą opinię. W 1930 roku, w kolejnym Locie Małej Entanty i Polski, wzięły udział 3 samoloty R.VIII a. Samolot pilotowany przez H. Skrzypińskiego zajął w nim 7 miejsce, a drugi samolot pilotowany przez E. Wyrwickiego – 9.”

wiadomość udostępniona przez Pana Dariusza Polanowskiego

Bardzo dziękuję za tak interesującą informację.

Nowe zasady ustalania opłaty za usługi wodne.

Nowa ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 ze zm. ), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadziła nowe zasady ustalania opłaty za usługi wodne. Na wójtów, burmistrzów prezydentów miast nałożono nowy obowiązek ustalenia opłat i jej pobrania za usługę wodną za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej.
Podstawą prawną ustalania opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej, do Burmistrza Krasnobrodu w terminie do 30.03.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie.
Oświadczenie dostępne jest w formie papierowej w Urzędzie Miejskim pokój numer 3 oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Burmistrz, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.
Jednostatkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej określono w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2502 ).

Druk oświadczenia>>>>>>>>>

źródło:
http://www.krasnobrod.pl/

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 26.03.2018 r.

XXXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Informuję, że 26 marca 2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał:

1)ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Krasnobrodzie,
2)ws. przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
3)ws. utworzenia spółdzielni socjalnej,
4)ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krasnobród,
5)ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy , na okres 13 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Krasnobrodzie nad Zalewem, stanowiącą własność Gminy Krasnobród,
6)ws. podziału Gminy Krasnobród na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
7)ws. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnobród na 2018 rok,
8)ws. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji zadań remontowych chodników przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krasnobród,
9)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji drogowych zadań remontowych dróg powiatowych na terenie Gminy Krasnobród,
10)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji inwestycji drogowej – Przebudowa drogi powiatowej nr 3264L ciągu drogowego Krasnobród-Grabnik-Suchowola (ulica Zamojska) w Krasnobrodzie,
11)ws. wprowadzenie opłaty miejscowej, określenia stawki, zasad ustalania i terminu płatności opłaty miejscowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkasentów,
12)ws. emisji obligacji komunalnych,
13)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

9.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

/-/Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

źródło:

umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl