31 sierpnia. Dzień Solidarności i Wolności.

Święto to ustanowiono w 2005 roku. Jest ono obchodzone w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych na Wybrzeżu w 1980 roku. Akt ten w sposób znaczący przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej. Stał się również początkiem powstania Solidarności.

Warto dzisiaj przypomnieć:

21 POSTULATÓW Z 17 SIERPNIA 1980 ROKU
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich praw:
ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16.Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Z Kalinowic do Krasnobrodu bez dziur i wybojów.

Fot.pixabay

Zarząd Powiatu Zamojskiego rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L Kalinowice – Pniówek – Białowola – Zalesie – Krasnobród.

Remont obejmie 19,2 km odcinka od drogi krajowej nr 17 w Kalinowicach (Gmina Zamość) do Maciejówki (Gmina Krasnobród). Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 w ramach dużego projektu wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Unijne dofinansowanie dla przebudowy drogi nr 3247 to kwota 8 794 547 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 20 947 266 zł. Wkład własny budżetu Powiatu w Zamościu to 12 152 719 zł (58% wartości).

Aby zrealizować tak poważne zadanie Powiat zawarł z Gminami Zamość, Adamów i Krasnobród porozumienie o wspólnym finansowaniu inwestycji. Wszystkie trzy Gminy przekażą Powiatowi dotację w łącznej kwocie 6 076 360 zł (50% wkładu własnego Powiatu).

Na terenie Gminy Zamość odremontowany będzie odcinek drogi o długości 7,87 km od Kalinowic przez Pniówek i Białowolę do Zalesia. Przebudowie ulegnie też most na Łabuńce. Zadanie dotyczy również przebudowy istniejących i budowy nowych chodników – łączna ich długość to 5,29 km. Na realizację inwestycji Gmina Zamość przekaże Powiatowi dotację w kwocie 2 716 705 zł (2018 rok: 256 539 zł, 2019 rok: 1 000 000 zł, 2020 rok: 1 460 166 zł).

źródło: UG Zamość

Zamość, dn. 28.08.2018r

Znak TT.III/3430/N-19/3/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka.

Stosownie do postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu informuję, że w wyniku postępowania przetargowego na remont odcinków dróg powiatowych powiatu zamojskiego wybrano ofertę  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość na wartość 20 878 386,01 zł. brutto

źródło: bip.zdp.zamosc.pl

 

XXXI Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

W dniach od 29 sierpnia do 1 września 2018r. odbędzie się XXXI Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny „Zamojska Setka na 100-lecie Niepodległości Polski”.
Meta drugiego etapu rozegra się w Krasnobrodzie.
Zapraszamy w dniu 30 sierpnia br. na godz. 11.00 do Centrum Krasnobrodu.
Naszą obecnością i oklaskami doceńmy wysiłek zawodników, którzy uczestnicząc w tym wydarzeniu, chcą uczcić pamięć tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej.

źródło: http://www.krasnobrod.pl

Dwa pociski i skrzynia z amunicją odnalezione m.inn. w Krasnobrodzie i Wólce Husińskiej.

Podczas wczorajszego dnia dyżurny zamojskiej komendy trzykrotnie otrzymywał zgłoszenia na temat nietypowych znalezisk.

O pierwszym z nich mundurowi dowiedzieli się tuż po godzinie 8.00. Mieszkaniec gminy Zamość zgłosił, że wykonując prace leśne w okolicach miejscowości Wierzba w pniach drzew odnalazł wystający z ziemi pocisk moździerzowy. Zgłaszający zaprowadził mundurowych do miejsca odnalezienia nietypowego przedmiotu. Miejsce odnalezienia pocisku zostało zabezpieczone przez policjantów, którzy zadbali o to, aby nikt z osób postronnych nie podchodził do znaleziska.

Kolejną informację o odnalezieniu nietypowych przedmiotów dyżurny komendy otrzymał ok. godz. 10.00. Tym razem pracownik wykonujący roboty ziemne na terenie posesji w Krasnobrodzie odkopał metalową skrzynię z amunicją pochodzącą prawdopodobnie z czasów II Wojny Światowej. Policjanci zabezpieczyli teren i zadbali o bezpieczeństwo osób postronnych.

Trzecie z czwartkowych zgłoszeń o odnalezieniu niewybuchu dyżurny zamojskiej policji otrzymał po godzinie 18.00. Informację przekazał dyżurny straży pożarnej. W miejscowości Wólka Husińska na drodze polnej w odległości ok. 200 m. od zabudowań strażacy ujawnili wymyty z ziemi pocisk o długości ok. 30 cm. Tu również do czasu przybycia patrolu saperów policjanci zabezpieczyli teren wokół znaleziska.

Nietypowymi czwartkowymi znaleziskami z terenu powiatu zamojskiego zajęli się skierowani na miejsce saperzy z jednostki wojskowej.

Pamiętajmy, że niewybuchy lub niewypały mogą być bardzo niebezpieczne. Nie wolno ich przenosić, dotykać, czy też rozbrajać. O znalezisku należy natychmiast powiadomić Policję a miejsce odnalezienia niewybuchu zabezpieczyć przed dostępem do niego osób postronnych, nieświadomych zagrożenia. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne.

źródło: http://zamosc.lubelska.policja.gov.pl

Uroczyste oddanie do użytku drogi powiatowej w Hutkach. 22.08.2018 r.

22 sierpnia w Hutkach, oddano do użytku kolejny odcinek drogi powiatowej, w ramach remontu drogi powiatowej Nr.3252L w Hutkach ( Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
Długość remontu drogi powiatowej nr. 3252L w Hutkach 1 482 m,
Wartość robót ogółem: 406 466,00 zł.
Środki z budżetu ZDP: 81 334.00zł.
Srodki pozyskano z dotacji celowej budżetu państwa 325 132,00 zł. .
W uroczystości uczestniczyli :
– przedstawiciele samorządu Powiatu Zamojskiego z Przewodniczącym Janem Słomianym,
Starostwo Powiatu Zamojskiego reprezentowali m.inn.:
– Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej,
– Wicestarosta Powiatu Zamojskiego Kazimierz Mielnicki,
– Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal,
– Ks. Marcin Serafin,
– przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu,
– wykonawca drogi,
– przedstawiciele samorządu Hutek , z sołtysem Katarzyną Lalik,
– przedstawiciele OSP w Hutkach,
– mieszkańcy Hutek.
Po powitaniu zebranych gości , przy drodze w Hutkach , przez sołtys Katarzynę Lalik, głos zabrał Wicestarosta Zamojski Kazimierz Mielnicki. Następnie Ks. Marcin Serafin , mieszkaniec Hutek , dokonał poświęcenia drogi.
W uroczystym przecięciu wstęgi drogi , udział wzięli przedstawiciele władz samorządu i starostwa powiatu zamojskiego , a także przedstawiciele lokalnego samorządu.
W remizie strażackiej głos zabrali:
Starosta Powiatu Zamojskiego – Henryk Matej,
Burmistrz Krasnobrodu – Kazimierz Misztal,
Wicestarosta Powiatu Zamojskiego – Kazimierz Mielnicki.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom Hutek za serdeczne przyjęcie przybyłych Gości.
Bardzo przepraszam za niezbyt wyraźny początek nagrania. Nagrywanie przy jezdni , spowodowało niezbyt „słyszalną” wypowiedź sołtys , P. Katarzyny Lalik. Jeszcze raz serdecznie przepraszam.
Józef Zdybel