Co dalej z sanatorium?

Wojewoda chce oddać spadkobiercom właścicieli majątku „Dobrą ziemskie Krasnobród” część użytkowanej przez sanatorium działki z budynkami i parkiem, a także kilka innych nieruchomości. Od tej decyzji wpłynęło odwołanie do ministra rolnictwa.

Ostatnimi właścicielami majątku Fudakowskich byli Maria i Kazimierz (ziemianin i działacz polityczny, senator RP w latach 1935-1939). Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej majątek dworski razem z gruntami rozparcelowano. Część dóbr rozdzielono między okolicznych chłopów, część przejął PGR reszta—z pałacem i innymi zabudowaniami została oddana w użytkowa-nie Zarządowi Ubezpieczalni Społecznej w Zamościu. W 1950 r. park z budynkami prze-szedł pod egidę Wojewódzkiego Wy-działu Zdrowia w Lublinie. W 1957 r. powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych. Pod koniec lat 60. zapadła decyzja o budowie nowego pawilonu leczniczego. Obecnie sanatorium przyjmuje również kuracjuszy dorosłych (dysponuje 154 łóż-kami). Jest jednostką organizacyjną powiatu zamojskiego.
Postępowanie toczy się od 17 lat. Spadkobiercy (zainteresowanych jest 9 osób) domagali się wydania przez wojewodę decyzji stwierdzającej, że dziatki i obiekty wchodzące w skład zespołu pałacowo-parkowego nie podlegały pod dekret PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (na jego mocy pozbawiono mają&ów właścicieli ziemskich). W tej sprawie zapadały już rozstrzygnięcia, które potem uchylano. Najnowsza decyzja, z września tego toku, wydana z upoważnienia wojewody, jest nieprawomocna. Stwierdzono w niej, że część działki (ponad 6 ha; właścicielem jest powiat zamojski) z pałacem i łączni-Idem, starym dworem i parkiem nie podlegała pod dekret. Talie same ustalenia dotyczą działki o powierzchni ponad 1,6 ha, na której był staw pałacowy (właścicielem jest Skarb Państwa), gruntów o łącznej po-wierzchni 4,56 ha, będących przedłużeniem dawnego parku (łąki i nieużytki należące do gminy Krasnobród), a także działki, która jest w prywatnych rękach. W toku postępowania stwierdzono, że zespół pałacowo-parkowy w Krasnobrodzie był wyraźnie oddzielony od części rolniczej, a pałac miał ;typowo rezydencjalny i mieszkaniowy charakter, toteż nie powinien zostać przejęty.na cele reformy rolnej. Od tej decyzji wpłynęły odwołania do ministra rolnictwa. Złożyły je Starostwo Powiatowe w Zamościu i gmina Krasnobród. Powiat poniósł ogromne nakłady finansowe na remonty sanatoryjnych budynków. Ponadto została wykonana nad-budowa pawilonu. W przypadku zwrotu przypuszczalnie nikt nie wziąłby pod uwagę tych wydatków. Nieruchomość przeszłaby w prywatne ręce i nie byłoby innego wyjścia, jak podjąć decyzję o likwidacji jednostki. To z kolei spowodowałoby utratę przez Krasnobród statusu miejscowości uzdrowiskowej — uważa Henryk Matej, starosta zamojski. Burmistrz Kazimierz Misztal został . niedawno poinformowany przez jedne-go ze spadkobierców, że ani on, ani inni spadkobiercy nie chcą przejmować sanatorium. Chodzi o zadośćuczynienie.

źródło” tygodnikzamojski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *