Protokół z przebiegu III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokół Nr.3 z przebiegu III sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10 grudnia 2018 r.

Protokół  >>>>>>

Protokoły głosowania na III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 10 grudnia 2018

Protokoły z głosowań >>>>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

Radni uchwalili budżet

Ponad 31 milionów 140 tysięcy złotych dochodów i wydatki na poziomie około 32 milionów 420 tysięcy. Tak w liczbach wygląda budżet Gminy Krasnobród na 2019 rok, który radni uchwalili w piątek 28 grudnia.
Już w styczniu ma być ogłoszony przetarg na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W przyszłym roku gmina zamierza wydać na ten cel prawie 810 tysięcy złotych, a rok później – ponad 4 miliony 430 tysięcy.
Kolejną ważną i kosztowną inwestycją jest przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie rozłożona na trzy lata. Wartość tej inwestycji sięga 4 milionów 670 tysięcy złotych, ale do 85 procent kosztów netto samorząd może otrzymać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek o przyznanie dotacji przeszedł już pozytywnie ocenę formalną, czeka jeszcze na ocenę merytoryczną i jeśli dofinansowanie zostanie przyznane prace rozpoczną się w przyszłym roku.
Z tego samego źródła samorząd otrzyma dotację na realizację projektu pod nazwą „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie”. Chodzi m.in. o uporządkowanie parku i przebudowę ul. Młyńskiej, łączącej sanatorium rehabilitacyjne z centrum miasta, która ma się zamienić w promenadę spacerową. Realizacja tej inwestycji może kosztować ponad 1 milion 760 tysięcy złotych, ale ostateczne koszty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, który ma być ogłoszony na początku 2019 roku.
W przyszłorocznym planie finansowym rada miejska zapisała również prawie 1 milion złotych na dokończenie, rozpoczętej w tym roku, przebudowy drogi powiatowej Pniówek – Suchowola – Maciejówka.
Kolejne 440 tysięcy złotych będzie wykorzystane na budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej, a także rozbudowę terenów rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie. Na te inwestycje samorząd również otrzyma wsparcie z Unii Europejskiej, które udało się pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”.
Ponadto radni zgodzili się na przekazanie ponad 40 tysięcy złotych Powiatowi Zamojskiemu na budowę oświetlenia przy drodze w Hutkowie.
Podczas piątkowej sesji Rada Miejska w Krasnobrodzie rozważała również nieznaczną podwyżkę opłat śmieciowych. Od nowego roku będzie obowiązywać nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, której realizacja w ciągu dwóch lat będzie kosztować o ponad 100 tysięcy więcej niż do tej pory. By zgodnie z przepisami koszty obsługi systemu były w 100 procentach finansowane, opłaty śmieciowe powinny wzrosnąć o 1 złotówkę – z 7 do 8 złotych od osoby, ale większość radnych odrzuciła tę propozycję.

źródło: https://ias24.eu

Ławka dla Niepodległej w Sanatorium w Krasnobrodzie. 28.12.2019 r.

Odsłonięcie ławki odbyło się  w obecności Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko, Wicestarosty Witolda Maruchy, Z-cy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia, dyrektora sanatorium –  Wojciecha Żurakowskiego, radnego powiatu zamojskiego – Kazimierza Mielnickiego oraz mieszkańców Krasnobrodu i kuracjuszy sanatorium.

zdjęcia: Józef Zdybel

więcej zdjęć >>>>>

Życzenia na Boże Narodzenie 2018 r.

Niech te piękne Święta Bożego Narodzenia, będą dla nas wszystkich czasem refleksji i wyciszenia , czasem kiedy nie zabraknie pojednania i zrozumienia drugiego człowieka.
Niech nie zabraknie kolędy , uśmiechu i życzliwości przy Wigilijnym Stole, przy dzieleniu się opłatkiem i przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia.
Wszystko co Najlepsze i Najpiękniejsze w życiu niech się Wam spełni – Wszystkim moim Bliskim ,Przyjaciołom , Znajomych i tym , których poznałem i spotkałem.
Józef Zdybel

IV sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28.12.2018 r.

28 grudnia 2018r. (tj. piątek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
7. Podjęcie uchwał:

1) ws. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku Lipa drobnolistna, uznanego za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia 14 grudnia 1987r. Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988r. nr 1 poz.2),
2) ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
3) ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
4) ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu wykonania drogowego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247 dr.kraj.17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka w zakresie budowy oświetlenia ulicznego”,
5) ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
6) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r,
7) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
8) ws. zarządzenia wyborów do Samorządu Mieszkańców na terenie Gminy Krasnobród,
9) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10) ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
11) ws. wieloletniej prognozy finansowej,
12) ws. uchwały budżetowej na rok 2019.

8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios-Mairot

źródło: http://www.krasnobrod.pl