Z sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie . 26.03.2019 r.

Wystąpienie Starosty Zamojskiego P. Stanisława Grześko podczas sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 26.03.2019 r.

Ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

źródło: https://krasnobrod.sesja.pl/

V Sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 26. 03. 2019 r.

Informuję, że 26 marca 2019r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. 
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018r. 
8.Podjęcie uchwał:

1)ws. zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasnobród,
2)ws. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnobród na 2019 rok,
3)ws. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji zadań remontowych chodników i budowy parkingu przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krasnobród,
4)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu wykonania drogowego zadania remontowego: „Remont odcinka drogi powiatowej na terenie gminy Krasnobród – droga nr 3262L Krasnobród-Klocówka-Sumin o długości 800m”,
5)ws. zmiany uchwały nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasnobród,
6)zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
7)ws. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych,
8)ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
9)ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krasnobród w roku 2019,
10)ws. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Parafii Rzym.Kat. w Krasnobrodzie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krasnobród,
11)ws. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krasnobród oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
12)ws. wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Krasnobród, 
13)ws. ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
14)ws. wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Krasnobród,
15)ws. emisji obligacji komunalnych,
16)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
17)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

9.Informacja na temat planów pracy Komisji na rok 2019 oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios-Mairot

źródłó: http://www.krasnobrod.pl

 

Dzień Sołtysa. 11 marca 2019 r.

Z okazji Dnia Sołtysa,wszystkim Sołtyskom , Sołtysom i Radom sołeckim z terenu Gminy Krasnobród składamy najserdeczniejsze życzenia: pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń .Samych sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Słowa uznania dla pracy jaką wkładacie na rzecz naszej społeczności lokalnej.Mnóstwa pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom oraz tego, aby sprawowana funkcja przynosiła zadowolenie, a zdrowie i doskonałą kondycja nieodłącznie towarzyszyły w codziennym życiu. Życzymy wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków.

Józef Zdybel
„Krasnobrodzkie ABC”

Ostrzeżenie o silnym wietrze!

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
Godzina i data wydania: godz. 12:10 dnia 09.03.2019 r.
Nazwa biura:IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo lubelskie powiaty -bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.
Ważność: od godz. 15:00 dnia 09.03.2019 r. do godz. 15:00 dnia 10.03.2019 r.
Przebieg:Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach po południu do 80 km/h, a w drugiej połowie nocy do 110 km/h, z kierunków zachodnich. W pierwszej połowie nocy wiatr będzie przejściowo słabszy, w porywach do 65 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk: Anna Woźniak

źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl