Odbudowa koryta rzeki Wieprz.

„Odbudowa koryta rzeki Wieprz od km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 294+700 (stawy Tarnawatka na terenie Gminy Krasnobród, pow. Zamość woj. lubelskie. Etap I” – Odcinek I w km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 287+160 (stopień Krasnobród)”.

Niniejsze zadanie obejmuje odbudowę koryta rzeki Wieprz na odcinku o długości 1760 m od jazu w miejscowości Krasnobród (km 285+400) do stopnia w okolicach sołectwa Nowa Wieś.
Planowana odbudowa koryta rzeki polega na:
– wykoszeniu porostów z dna i skarp rzeki z wygrabieniem i wywozem materiału poza obręb robót z powierzchni 14 692,00 m²,
– ścinanie i karczowanie krzaków na powierzchni 0,16 ha z wywozem materiału poza obręb robót,
– usunięcie nagromadzonych namułów z dna i skarp w celu odtworzenia poprzedniego przekroju poprzecznego koryta rzeki – 6 272,00 m³,
– rozplantowanie urobku wzdłuż trasy rzeki – 6 272,00 m³,
– wykonanie nowego ubezpieczenie stopy skarp opaską z kiszki faszynowej AE20cm w łącznej ilości 3 520,00 mb,
– ręczne plantowanie i profilowanie skarp rzeki powyżej lustra wody na powierzchni 11 172,00 m², biologicznego umocnienia skarp poprzez obsiew mieszankami nasion traw powyżej lustra wody na powierzchni 11 172,00 m²,zagospodarowanie plantunków na odcinku prowadzonych robót o łącznej powierzchni 3,52 ha.

Zadanie będzie wykonane w bieżącym roku, prace zostaną rozpoczęte w połowie września aby nie kolidować z sezonem turystycznym .

źródło: http://www.krasnobrod.pl/

VII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 06.06.2019 r.

Informuję, że w dniu 6 czerwca 2019r. (tj. czwartek) o godz. 13 00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
 7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały ws. zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
 10. Debata nad raportem o stanie gminy.
 11. Podjęcie uchwał:

 

 1. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krasnobrodu,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnobród za rok 2018,
 3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnobrodu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie,
 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie,
 6. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 7. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019,
 8. pomnika przyrody Aleja Królowej Marysieńki w Krasnobrodzie,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony (dot. działki nr 1219/28 oraz 1267/7),
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony (dot. Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego),
 11. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród oraz określenia granic obwodów,
 12. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krasnobród publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych od dnia 1 września 2019r,
 13. ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
 14. zmieniająca uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 29 listopada 2018 r. ws. powołania Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Wyrażenie opinii Rady Miejskiej w Krasnobrodzie dotyczącej możliwości modernizacji ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany kotłów w budynkach osób fizycznych.
 2. Komunikaty i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

/-/ Radosław Cios-Mairot

Rozpoczęła się przebudowa ul. Młyńskiej.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Młyńskiej.
Planuje się utworzenie promenady spacerowej na ul. Młyńskiej, łączącej sanatorium rehabilitacyjne z centrum miasta .
Zagospodarowany zostanie również park. Powstaną w nim nowe ścieżki spacerowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz tarasy widokowe, z których z pewnością korzystać będą mieszkańcy, a także turyści i kuracjusze.
Na naszym portalu dokumentować będziemy przebieg prac.

Dzisiaj pierwsze zdjęcia >>>>>>>

Podpisanie umowy z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 27.05.2019 r.

W dniu dzisiejszym otrzymałem następującą informację od  Burmistrza Krasnobrodu P. Kazimierza Misztala:

.….. informuję, że w dniu dzisiejszym podpisałem umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa dotyczy części ul. Łąkowej oraz  ul. Królowej Marysieńki.
Całkowity wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 593.887,33 zł. Kwota  dofinansowania to 296.943,00 zł.

Link z podpisania umów:

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/kolejne-samorz%C4%85dy-z-umowami-dotacji-w-ramach-fds

Dodać należy,że w kwietniu złożyliśmy wniosek do kolejnego naboru w ramach FDS, w którym ujęty został odcinek ul. Wiśniowej około 200 mb – 
wjazd od drogi powiatowej 3260L ( w takim zakresie dysponujemy gruntem) oraz ul. Kalinowa, na którą posiadamy dokumentację projektową. 
Rozstrzygnięcie kwietniowego naboru planowane jest na sierpień 2019.
Na górny odcinek ul. Wiśniowej, po ostatnich opadach została przygotowana dokumentacja fotograficzna i filmowa, która zostanie dołączona do wniosku składanego do Wojewody Lubelskiego w ramach tzw. „powodziówek”.

Pozdrawiam serdecznie

Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Dziękuję za informację

Józef Zdybel

 

Jak to jest z przebudową dróg gminnych w Krasnobrodzie?

Z ostatniej chwili!

Według zapewnień Burmistrza Krasnobrodu P. Kazimierza Misztala ulica Królowej Marysieńki i Łąkowa znalazły się na liście podstawowej dróg gminnych. W poniedziałek /27.05.2019 r./ podpisane zostaną dokumenty na w/w ulice, o czym poinformujemy Państwa na naszym portalu.

Krasnobrodzkie ulice umieszczone zostały na liście rezerwowej  dróg gminnych.

Kliknij na zdjęcie /listę/ aby powiększyć

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach FDS I (3)