Odbudowa koryta rzeki Wieprz.

„Odbudowa koryta rzeki Wieprz od km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 294+700 (stawy Tarnawatka na terenie Gminy Krasnobród, pow. Zamość woj. lubelskie. Etap I” – Odcinek I w km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 287+160 (stopień Krasnobród)”.

Niniejsze zadanie obejmuje odbudowę koryta rzeki Wieprz na odcinku o długości 1760 m od jazu w miejscowości Krasnobród (km 285+400) do stopnia w okolicach sołectwa Nowa Wieś.
Planowana odbudowa koryta rzeki polega na:
– wykoszeniu porostów z dna i skarp rzeki z wygrabieniem i wywozem materiału poza obręb robót z powierzchni 14 692,00 m²,
– ścinanie i karczowanie krzaków na powierzchni 0,16 ha z wywozem materiału poza obręb robót,
– usunięcie nagromadzonych namułów z dna i skarp w celu odtworzenia poprzedniego przekroju poprzecznego koryta rzeki – 6 272,00 m³,
– rozplantowanie urobku wzdłuż trasy rzeki – 6 272,00 m³,
– wykonanie nowego ubezpieczenie stopy skarp opaską z kiszki faszynowej AE20cm w łącznej ilości 3 520,00 mb,
– ręczne plantowanie i profilowanie skarp rzeki powyżej lustra wody na powierzchni 11 172,00 m², biologicznego umocnienia skarp poprzez obsiew mieszankami nasion traw powyżej lustra wody na powierzchni 11 172,00 m²,zagospodarowanie plantunków na odcinku prowadzonych robót o łącznej powierzchni 3,52 ha.

Zadanie będzie wykonane w bieżącym roku, prace zostaną rozpoczęte w połowie września aby nie kolidować z sezonem turystycznym .

źródło: http://www.krasnobrod.pl/

Rozpoczęła się przebudowa ul. Młyńskiej.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Młyńskiej.
Planuje się utworzenie promenady spacerowej na ul. Młyńskiej, łączącej sanatorium rehabilitacyjne z centrum miasta .
Zagospodarowany zostanie również park. Powstaną w nim nowe ścieżki spacerowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz tarasy widokowe, z których z pewnością korzystać będą mieszkańcy, a także turyści i kuracjusze.
Na naszym portalu dokumentować będziemy przebieg prac.

Dzisiaj pierwsze zdjęcia >>>>>>>

Z Kalinowic do Krasnobrodu bez dziur i wybojów.

Fot.pixabay

Zarząd Powiatu Zamojskiego rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L Kalinowice – Pniówek – Białowola – Zalesie – Krasnobród.

Remont obejmie 19,2 km odcinka od drogi krajowej nr 17 w Kalinowicach (Gmina Zamość) do Maciejówki (Gmina Krasnobród). Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 w ramach dużego projektu wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Unijne dofinansowanie dla przebudowy drogi nr 3247 to kwota 8 794 547 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 20 947 266 zł. Wkład własny budżetu Powiatu w Zamościu to 12 152 719 zł (58% wartości).

Aby zrealizować tak poważne zadanie Powiat zawarł z Gminami Zamość, Adamów i Krasnobród porozumienie o wspólnym finansowaniu inwestycji. Wszystkie trzy Gminy przekażą Powiatowi dotację w łącznej kwocie 6 076 360 zł (50% wkładu własnego Powiatu).

Na terenie Gminy Zamość odremontowany będzie odcinek drogi o długości 7,87 km od Kalinowic przez Pniówek i Białowolę do Zalesia. Przebudowie ulegnie też most na Łabuńce. Zadanie dotyczy również przebudowy istniejących i budowy nowych chodników – łączna ich długość to 5,29 km. Na realizację inwestycji Gmina Zamość przekaże Powiatowi dotację w kwocie 2 716 705 zł (2018 rok: 256 539 zł, 2019 rok: 1 000 000 zł, 2020 rok: 1 460 166 zł).

źródło: UG Zamość

Zamość, dn. 28.08.2018r

Znak TT.III/3430/N-19/3/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka.

Stosownie do postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu informuję, że w wyniku postępowania przetargowego na remont odcinków dróg powiatowych powiatu zamojskiego wybrano ofertę  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość na wartość 20 878 386,01 zł. brutto

źródło: bip.zdp.zamosc.pl

 

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki.

Nowe stawki obowiązują od 11.07.2018 r.
Stare ceny: woda 2,50 zł + 8% WAT, jednakowa cena dla wszystkich, ścieki 3,85 zł + 8% WAT mieszkańcy, firmy 6,06 zł. + 8% VAT.
Od 11 07.2018 r. woda 2,91 zł + 8% WAT, ścieki 4,88 zł + 8% WAT (cena dla wszystkich).
Obecnie jest jednakowa cena za ścieki dla mieszkańców i pozostałych (firmy)
Podsumowując przy tych regulacjach firmy płacą mniej za ścieki. niestety mieszkańcy płacą więcej.
Dla porównania jak to wygląda w innych gminach:

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie . 09.07.2018 r.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na budowę traktu spacerowo – pieszego łączącego miasto Krasnobród z Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

W Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, 9 lipca 2018 r.,odbyło się podpisanie umów miast Krasnobród i Zwierzyniec z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
W podpisaniu umów uczestniczyli:
Były , pierwszy Marszałek Województwa Lubelskiego,Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski.
Marcin Protas – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie
V-ce Starosta zamojski – Kazimierz Mielnicki
Burmistrz Krasnobrodu – Kazimierz Misztal
Burmistrz Zwierzyńca – Jan Skiba

Wspólne zadanie Urzędu Gminy w Krasnobrodzie i Starostwa Powiatowego w Zamościu:

„Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.”

Całkowita wartość projektu: 1 761 219,28 zł.
Koszt wnioskowanego dofinansowania 1 217 102,74 zł.
Koszt przyznanego dofinansowania z EFRR: 1 217 102,74 zł.

Umowę podpisali :
Marcin Protas – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie i Kazimierz Misztal , burmistrz Krasnobrodu.

Umowę dotyczącą miasta Zwierzyniec podpisał burmistrz Jan Skiba.

zdjęcia: Józef Zdybel

zobacz więcej >>>>>

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej w Hutkach wkrótce.

Powiat Zamojski w dniu 13 kwietnia 2018r. otrzymał promesę na dofinansowanie remontu odcinków drogi powiatowej nr 3252L relacji: Obrocz – Namule- Hutki – dr. pow. 3260L w miejscowości Hutki . Wysokość dotacji wynosi 336 tys. zł i stanowi 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

W ramach ww. środków zostanie wyremontowana ww. droga długości 1,5 km. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

źródło: www.powiatzamojski.pl

Krasnobród: Obligacje i inwestycje

Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się we wtorek 10 kwietnia rada miejska zgodziła na emisję obligacji o wartości 2 milionów złotych, dzięki czemu samorząd może rozpocząć realizację zadań zapisanych w budżecie na 2018 rok.

Sprawa obligacji, która była jedynym punktem wtorkowych obrad, nie zyskała akceptacji radnych podczas marcowej sesji i tegoroczne inwestycje stanęły pod znakiem zapytania. Teraz gmina może rozpocząć realizację konkretnych zadań, w tym tych, na które rada zgodziła się już w marcu. Chodzi na przykład o inwestycje drogowe, które samorząd będzie realizować razem z Powiatem Zamojskim i prywatnym inwestorem. To m.in. przebudowa drogi Krasnobród – Zielone i ul. Zamojskiej w Krasnobrodzie, modernizacja tras do Wólki Husińskiej i w Majdanie Wielkim oraz remont chodnika przy ul. Sanatoryjnej na “Podzamku” w Krasnobrodzie.

Na drogę Krasnobród – Zielone radni przeznaczyli 740 tysięcy złotych, ale swoją część dołoży powiat, a obydwa samorządy będą się jeszcze starać o dotację na ten cel z budżetu państwa lub funduszy unijnych. Na przebudowę ul. Zamojskiej, która jest częścią drogi powiatowej Krasnobród – Grabnik – Suchowola gmina przekaże tylko 30 tysięcy, powiat dołoży kolejne 100, ale największe koszty pokryje firma, która buduje rozlewnię wód. Prywatny inwestor wyda na ten cel około 600 tysięcy złotych i zapowiada, że to nie jedyna inwestycja, planowana zarówno z myślą o rozwoju firmy, jak i potrzebach mieszkańców.

Kolejne 80 tysięcy z budżetu gminy będzie wykorzystane na modernizację dróg do Wólki Husińskiej i w Majdanie Wielkim, a na remont chodnika przy ul. Sanatoryjnej rada przeznaczyła 20 tysięcy złotych.

Decyzja rady w sprawie emisji obligacji umożliwi także realizację pozostałych inwestycji, na które radni zgodzili się jeszcze pod koniec grudnia, przyjmując tegoroczny budżet. Chodzi m.in. o budowę oświetlenia, remonty dróg gminnych i świetlic wiejskich oraz wiele innych zadań o szacunkowej wartości około 1 miliona złotych, których bez zgody na obligacje nie można byłoby wykonać.

źródło: http://roztocze.net