Nowe stawki opłat za wodę i ścieki.

Nowe stawki obowiązują od 11.07.2018 r.
Stare ceny: woda 2,50 zł + 8% WAT, jednakowa cena dla wszystkich, ścieki 3,85 zł + 8% WAT mieszkańcy, firmy 6,06 zł. + 8% VAT.
Od 11 07.2018 r. woda 2,91 zł + 8% WAT, ścieki 4,88 zł + 8% WAT (cena dla wszystkich).
Obecnie jest jednakowa cena za ścieki dla mieszkańców i pozostałych (firmy)
Podsumowując przy tych regulacjach firmy płacą mniej za ścieki. niestety mieszkańcy płacą więcej.
Dla porównania jak to wygląda w innych gminach:

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie . 09.07.2018 r.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na budowę traktu spacerowo – pieszego łączącego miasto Krasnobród z Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

W Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, 9 lipca 2018 r.,odbyło się podpisanie umów miast Krasnobród i Zwierzyniec z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
W podpisaniu umów uczestniczyli:
Były , pierwszy Marszałek Województwa Lubelskiego,Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski.
Marcin Protas – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie
V-ce Starosta zamojski – Kazimierz Mielnicki
Burmistrz Krasnobrodu – Kazimierz Misztal
Burmistrz Zwierzyńca – Jan Skiba

Wspólne zadanie Urzędu Gminy w Krasnobrodzie i Starostwa Powiatowego w Zamościu:

„Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.”

Całkowita wartość projektu: 1 761 219,28 zł.
Koszt wnioskowanego dofinansowania 1 217 102,74 zł.
Koszt przyznanego dofinansowania z EFRR: 1 217 102,74 zł.

Umowę podpisali :
Marcin Protas – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie i Kazimierz Misztal , burmistrz Krasnobrodu.

Umowę dotyczącą miasta Zwierzyniec podpisał burmistrz Jan Skiba.

zdjęcia: Józef Zdybel

zobacz więcej >>>>>

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej w Hutkach wkrótce.

Powiat Zamojski w dniu 13 kwietnia 2018r. otrzymał promesę na dofinansowanie remontu odcinków drogi powiatowej nr 3252L relacji: Obrocz – Namule- Hutki – dr. pow. 3260L w miejscowości Hutki . Wysokość dotacji wynosi 336 tys. zł i stanowi 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

W ramach ww. środków zostanie wyremontowana ww. droga długości 1,5 km. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

źródło: www.powiatzamojski.pl

Krasnobród: Obligacje i inwestycje

Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się we wtorek 10 kwietnia rada miejska zgodziła na emisję obligacji o wartości 2 milionów złotych, dzięki czemu samorząd może rozpocząć realizację zadań zapisanych w budżecie na 2018 rok.

Sprawa obligacji, która była jedynym punktem wtorkowych obrad, nie zyskała akceptacji radnych podczas marcowej sesji i tegoroczne inwestycje stanęły pod znakiem zapytania. Teraz gmina może rozpocząć realizację konkretnych zadań, w tym tych, na które rada zgodziła się już w marcu. Chodzi na przykład o inwestycje drogowe, które samorząd będzie realizować razem z Powiatem Zamojskim i prywatnym inwestorem. To m.in. przebudowa drogi Krasnobród – Zielone i ul. Zamojskiej w Krasnobrodzie, modernizacja tras do Wólki Husińskiej i w Majdanie Wielkim oraz remont chodnika przy ul. Sanatoryjnej na “Podzamku” w Krasnobrodzie.

Na drogę Krasnobród – Zielone radni przeznaczyli 740 tysięcy złotych, ale swoją część dołoży powiat, a obydwa samorządy będą się jeszcze starać o dotację na ten cel z budżetu państwa lub funduszy unijnych. Na przebudowę ul. Zamojskiej, która jest częścią drogi powiatowej Krasnobród – Grabnik – Suchowola gmina przekaże tylko 30 tysięcy, powiat dołoży kolejne 100, ale największe koszty pokryje firma, która buduje rozlewnię wód. Prywatny inwestor wyda na ten cel około 600 tysięcy złotych i zapowiada, że to nie jedyna inwestycja, planowana zarówno z myślą o rozwoju firmy, jak i potrzebach mieszkańców.

Kolejne 80 tysięcy z budżetu gminy będzie wykorzystane na modernizację dróg do Wólki Husińskiej i w Majdanie Wielkim, a na remont chodnika przy ul. Sanatoryjnej rada przeznaczyła 20 tysięcy złotych.

Decyzja rady w sprawie emisji obligacji umożliwi także realizację pozostałych inwestycji, na które radni zgodzili się jeszcze pod koniec grudnia, przyjmując tegoroczny budżet. Chodzi m.in. o budowę oświetlenia, remonty dróg gminnych i świetlic wiejskich oraz wiele innych zadań o szacunkowej wartości około 1 miliona złotych, których bez zgody na obligacje nie można byłoby wykonać.

źródło: http://roztocze.net

 

 

Nowe zasady ustalania opłaty za usługi wodne.

Nowa ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 ze zm. ), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadziła nowe zasady ustalania opłaty za usługi wodne. Na wójtów, burmistrzów prezydentów miast nałożono nowy obowiązek ustalenia opłat i jej pobrania za usługę wodną za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej.
Podstawą prawną ustalania opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej, do Burmistrza Krasnobrodu w terminie do 30.03.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie.
Oświadczenie dostępne jest w formie papierowej w Urzędzie Miejskim pokój numer 3 oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Burmistrz, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.
Jednostatkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej określono w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2502 ).

Druk oświadczenia>>>>>>>>>

źródło:
http://www.krasnobrod.pl/

Z Tomaszowa Lubelskiego do Krasnobrodu już w 2018 r.

Nowy asfalt, ścieżka rowerowa, wybudowany parking, utwardzone przystanki autobusowe, aktywne przejścia dla pieszych , oznakowanie poziome nawierzchni – to wszystko będzie zrealizowane Jui w tym roku przez Powiat Tomaszowski ,na trasie od Tomaszowa Lubelskiego w kierunku Krasnobrodu, do miejscowości Zielone.

źródło :
Tygodnik Zamojski Nr.10

Będzie woda mineralna z Grabnika?

Prace miały zacząć się jeszcze w 2009 r. Przez kilka lat niewiele się w tej sprawie działo. Wygląda na to, że rozlewnia wód w krasnobrodzkim
Grabniku jednak powstanie.
O tym, że polsko-amerykańska spółka Quincepol chce sprzedawać wodę z okolic Krasnobrodu, mieszkańcy Zamojszczyzny dowiedzieli się jeszcze w
2009 r. W Grabniku miała powstać wówczas rozlewnia i pijalnia. Na kilka lat sprawa jednak ucichła. Teraz odżyła na nowo.

źródło:
Kronika Tygodnia Nr.6 z 6 lutego 2018 r.

więcej>>>>>>>>