Droga Jacnia – Krasnobród po przebudowie. Krasnobród 21.10.2017.

Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych /gęsta mgła/ postanowiliśmy pokazać jak wygląda obecnie przebudowana droga. Gęsta mgła jest przyczyną niewyraźnego czasami obrazu.Nagrania dokonaliśmy z szyberdachu samochodu. Nagranie zostało wykonano ,m.inn. dlatego , że zapowiadane są deszcze i znaczne ochłodzenie. Podczas oglądania widać, że niedokończony jest jeszcze most. Prace przy moście zostaną wkrótce zakończone.Wtedy ,przy sprzyjającej pogodzie ,dokonamy ponownego nagrania.
Chciałbym podziękować za okazaną mi pomoc w nagraniu P. Gabrielowi Umińskiemu.

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone

Tomalów Lubelski, dnia 29-08-2017 r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego AB.6740.3.6.g.2017.MK w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski-Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski- Zielone”.
Działając na podstawie art 61, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że w dniu 24.08.2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski- Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski-Zielone” Gmina Tomaszów Lubelski od km 0+000,00 do km 8+452,00 długości 8,452 km w miejscowości Tomaszów Lubelski, Rogóźno i Szorowała.
Zakros przedmiotowej inwestycji obejmuje
rozbudowa nawierzchni istniejącej drogi w miejscowości Tomaszów Luhelskbrni -miasto oraz Rogóźno i Szarowola gm. Tomaszów Lub.,
budowa ścieżki rowerowej i miejsc postojowych,
budowa i przebudowa zjazdów,
poprawa systemu odwodnienia,
»uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

za: http://www.zdptomaszow.pl/

Przebudowa mostu na rzece Wieprz w Krasnobrodzie.

Przebudowa rozpoczęta w sierpniu 2017 r. Przewidywane zakończenie październik 2017.
Więcej zdjęć z przebudowy mostu na naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=7&t=945

zdjęcia z 8 września 2017 r.

Umieściłem także kilka zdjęć z prac przy budowie drogi.

Dzięki uprzejmości Wicestarosty Powiatu Zamojskiego P. Kazimierza Mielnickiego udostępniono nam informacje o przebudowie:

„ Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 326GL Tomaszów Lub. – Krasnobród — Jacnia w km 17+629 przez rz. Wieprz w m. Krasnobród”
Zakres robót na moście:
1. Roboty rozbiórkowe:
rozebranie poręczy, nawierzchni jezdni i chodników, istniejącej izolacji istniejącej sieci telefonicznej, rozkucie do dobrego betonu belek podporęczowych, skrzydełek i skrajnego dźwigara nośnego od strony odpływu, rozebranie umocnienia stożków, schodów.
2. Roboty betonowe – przebudowy
betonowanie rozebranych części skrzydełek, belek podporęczowych, ścianek przyczółków, wykonanie wzmocnienia płyty pomostu betonem zbrojonym, wykonanie wzmocnienia skrajnej belki (dźwigara) płyty pomostu, wykonanie izolacji i odwodnienia (budowa sączków) płyty pomostu,
ułożenie nowej sieci teletechnicznej, wykonanie chodników, wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfałtowej na moście i dojazdach, wykonanie balustrad stalowych (poręczy) na moście, ustawienie poręczy energochłonnych na dojazdach, wykonanie betonowej płyty przejściowej przed i za mostem, wykonanie dylatacji bitumicznej na końcu płyty pomostu (ustroju nośnego).
3. Roboty wykończeniowe:
Wykonanie umocnienia stożków dyblami betonowymi gr 15 cm, wykonanie schodów Wykonanie napraw istniejących części mostu zaprawami naprawczymi z dodatkami np. żywic epoksydowych, zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozją betonu i spływem wód zasolonych zaprawami polimerowo – cementowymi, umocnienie brzegów rzeki narzutem kamiennym, roboty porządkowe.
Roboty na moście odbywać się będą w dwóch etapach połówkami mostu. Całkowita wartość robót przy przebudowie mostu wynosi 745 887,00 zł brutto.
4. Charakterystyka mostu:
Szerokość jezdni – 2×3,50 m = 7,00 m
Szerokość chodników 1,79+1,99 m
Szerokość między poręczami – 10,78 m
Długość płyty ustroju nośnego 15,20 m
Szerokość całkowita mostu – 11,46 m

Więcej zdjęć z przebudowy mostu na naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=7&t=945

Trwa przebudowa drogi!

Słowa V-ce Starosty P. Kazimierza Mielnickiego nie zostały rzucone na wiatr!
Zadanie jest już realizowane , z czego powinniśmy się Wszyscy cieszyć!
Na ukończeniu jest już , także projekt , realizowany ze srodków unijnych, droga Kalinowice – Macjejówka , o długości ponad 19 km.
Rozpoczęcie tej inwestycji planuje się na 2018 r.