Ważna informacja.

Szanowni Państwo!
Kampania wyborcza na portalu „Krasnobrodzie ABC” jest coraz bardziej agresywna i szkodzi kandydatom na przyszłego Burmistrza Krasnobrodu.
Pozwolę sobie użyć cytatu z komentarza jednego z kandydatów na Burmistrza:
„Proszę /……./ o niestosowanie takich nieuczciwych i nieprawdziwych działań skierowanych przeciwko mojej osobie. Szanuję wszystkich kandydatów i nie rozumiem takiej propagandy.”
Wszystkie komentarze zostają zablokowane. Nie będą też , do czasu zakończenia wyborów , udostępniane żadne komentarze dotyczące wyborów.
Przepraszam Wszystkich , którzy czują się obrażeni.
Józef Zdybel

 

Przepraszam za opóźnienie.

Ze względu na wielką ilość nagrań 10.10 2018 r. , nagrania i zdjęcia będą udostępniane z opóźnieniem , zgodnie z ich nagraniem.
1.Poświęcenie drogi Klasztor – Kaplica Objawień przez Ks. Prałata Romana Marszalca.
2.Przekazanie placu budowy drogi Maciejówka – Kalinowice.
3. Uroczystości w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Krasnobrodzie:
– Msza Święta w intencji Pracowników i Uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie
– poświęcenie autobusu
– prezentacja multimedialna o POW
– część artystyczna w wykonaniu uczestników POW.
4. LX sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Opóźnienie wynika także z bardzo ważnych obowiązków domowych.
Za opóźnienie utrudnienie przepraszam;
Józef Zdybel

 

25 róż na 25-lecie Zespołu „Wójtowianie”

 

Z ogromną radością i przyjemnością składam Zespołowi „Wójtowianie” serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia.

25 lat działalności artystycznej to wspaniała historia wypełniona licznymi sukcesami i wieloma koncertami.
Trudno mi sobie wyobrazić większość obchodzonych w Krasnobrodzie uroczystości religijnych i patriotycznych bez udziału zespołu „Wójtowianie”. Zespół to Nasza „Perełka” , także poza granicami naszej miejscowości i za granicą..
W imieniu własnym i od Czytelników „Krasnobrodzkiego ABC” życzę wielu dalszych sukcesów , kolejnych nagród  oraz wszelkiej pomyślności osobistej Wszystkim Paniom i Panom z Zespołu „Wójtowianie”, którzy na te sukcesy zapracowali
Niech Zespół „Wójtowianie” rozsławia Nasz Piękny Krasnobród.

Szkoda tylko ,że nie miałem możliwości nagrania Waszego pięknego Jubileuszu. Wiem ,że Wasz Jubileusz nagrywał inny kamerzysta.
Z prawdziwą przyjemnością umieszczę nagranie na „Krasnobrodzkim ABC” jeśli tylko dostanę link z nagraniem.

Sławomir Radliński – kandydat na Burmistrza Krasnobrodu.

 • Priorytet w obsłudze klienta biznesowego

 • Ulgi podatkowe dla osób zatrudniających pracowników

 • Budżet Obywatelski

 • 5 kilometrów dróg lokalnych w 5 lat /szczególnie dróg dojazdowych do pól i w rozbudowującym się Krasnobrodzie/

 • Promowanie gminy jako miejsca gdzie warto inwestować i zamieszkać

 • Wspieranie zbytu owoców miękkich dla rolników (zachęcanie inwestorów do budowy przetwórni, chłodni dających również miejsca pracy)

 • Budowa hali widowiskowo – sportowej

 • Efektywne pozyskiwanie środków unijnych i zewnętrznych z różnych źródeł

 • Forum Młodych – finansowanie pomysłów, które przyczynią się do rozwoju miasta i gminy /Bank Pomysłów/

 • Stypendia dla uzdolnionej młodzieży
 • Innowacja organizacyjna – czas pracy urzędu miejskiego wydłużony jednego dnia do godziny 17.00

 • Innowacja prawna – obsługa urzędu i mieszkańców miasta i gminy Krasnobród przez kancelarię prawną  i prawnika w godzinach pracy urzędu

 • Innowacja informatyczna – informatyzacja urzędu:

  • informatyk do dyspozycji mieszkańców i urzędu w godzinach pracy urzędu
  • e – wydanie Gazety Krasnobrodzkiej
  • zmiana strony internetowej urzędu
  • internetowy serwis ogłoszeń lokalnych
 • Radykalna poprawa poziomu i czystości wody w zalewie

 • Redefinicja kalendarza imprez stałych i cyklicznych

 • Definitywne rozwiązanie problemu wyciągu narciarskiego

 • Zmiana strategii promocji miasta i gminy Krasnobród

 • Strefy płatnego parkowania w gestii miasta

 • Miejskie rowery

 • Mobilna informacja turystyczna w sezonie turystycznym

 • Pomysły na wydłużenie sezonu

 • Strefy bezpłatnego internetu – ławeczki solarne

 • Wypracowanie produktu turystycznego rozpoznawalnego jako marka Krasnobród

 • Budowa ścieżek rowerowych we współpracy z gminami sąsiednimi

 • Wsparcie działań poprawiających zasięg telefonii komórkowej na terenie miasta i gminy Krasnobród

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnobrodzie
 • Efektywna walka z dzikimi wysypiskami śmieci.

   

   

O mnie

Andrzej Czapla – kandydat na Burmistrza Krasnobrodu

Program wyborczy

Zarządzanie

 • Współdecydowanie mieszkańców o kierunkach rozwoju gminy i podejmowanych inwestycjach.
 • Zwiększenie skuteczności Urzędu Miejskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury i realizację zadań i społecznych w mieście i sołectwach  usprawnienie działania referatu odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie aktualnego i spełniającego oczekiwania mieszkańców planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, pozwalającego zwiększyć liczbę inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
 • Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w pozyskiwaniu środków pomocowych.
 • Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi .

Samorządność

 • Planowanie pracy rady miejskiej celem podniesienia jakości i przejrzystości jej pracy.
 • Organizowanie stałych, otwartych spotkań Burmistrza i Radnych z mieszkańcami miasta i gminy – nie tylko przed wyborami, cyklicznych spotkań z zarządami osiedli, sołtysami i radami sołeckimi.
 • Rzeczywiste funkcjonowanie budżetów obywatelskich w miejscowościach gminy i osiedlach Krasnobrodu.
 • Zaangażowanie sołtysów w pracę Rady Miejskiej poprzez głos doradczy.
 • Wspieranie działań zmierzających do możliwie najdalej idącej jawności życia publicznego.
 • Zapewnienie skutecznej promocji miasta i gminy Krasnobród.

Przedsiębiorczość

 • Opracowanie i wdrożenie programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 • Stabilna polityka podatkowa, która pozwoli pozyskać nowych inwestorów- ulgi podatkowe pozwolą pozyskać przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 • Organizacja corocznych spotkań z przedsiębiorcami mających na celu przedstawienie planu inwestycyjnego na dany rok oraz zbieranie opinii i oczekiwań z ich strony
 • Uzbrojenie terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta im gminy na rozwój przedsiębiorczości.
 • Pomoc informacyjna dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków na rozwój i tworzenie miejsc pracy.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i tworzeniu miejsc pracy.

Infrastruktura techniczna

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
 • Zabezpieczenie należytego stanu wody pitnej mieszkańcom Gminy Krasnobród- usunięcie azbestu z wodociągów.
 • Skuteczne pozyskanie środków na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy,
 • Termomodernizacja budynków gminnych
 • Odnawialne źródła energii dla jednostek gminnych oraz przedsiębiorstw
 • Stworzenie warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego oraz przedsiębiorczości poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz spełniającego oczekiwania mieszkańców.
 • Wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy dla rozwoju bazy turystycznej w naszym regionie – ścieżki rowerowe łączące miejscowości naszej gminy oraz istniejące szlaki rowerowe.
 • Systematyczne modernizacje dróg gminnych i eliminowanie uciążliwości w poruszaniu się po nich.
 • Współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich oraz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

 • Zapewnienie ścisłej współpracy Samorządu z Policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy:
 • Zwiększenia obecności Policji w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku publicznego
 • Doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Remont i termomodernizacja budynku  ośrodka zdrowia
 • Współpraca szkół z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji programów profilaktycznych
 • Wpieranie działania organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez dotacje i pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.

Oświata

 • Analiza stanu gminnej oświaty i opracowanie założeń polityki oświatowej na terenie gminy służącej maksymalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży,
 • Zaangażowanie kierownictwa placówek oświatowych do przygotowania projektów wzbogacających ofertę edukacyjną, stosowania innowacji w procesie nauczania i wychowania oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Funkcjonalny system stypendialny dla dzieci i młodzieży zdolnej – za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
 • Wsparcie dla organizacji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży-harcerze, organizacje sportowe, wolontariat.
 • Stała analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowanie działań zmierzających do ich racjonalizacji.
 • Systematyczne remonty placówek oświatowych i doposażanie. (termomodernizacje, wykorzystanie OZE).
 • Ustanowienie Nagrody Burmistrza Krasnobrodu – za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce.

Pomoc społeczna

 • Diagnoza sytuacji osób potrzebujących pomocy szczególnie starszych samotnych oraz opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, która posłuży do przygotowaniu programów wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji.
 • Zadbanie o to, aby żadne dziecko nie było głodne w szkole.
 • Wsparcie finansowe działalności charytatywnej prowadzonej przez organizacje pozarządowe.
 • Zapewnienie wparcia organizacyjnego i finansowego dla działających klubów wolontariatu.
 • Likwidacja barier architektonicznych w obiektach gminnych.
 • Wspieranie działalności organizacji zrzeszających emerytów i rencistów.
 • Pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji

Ochrona środowiska i rolnictwo

 • Analiza stanu ochrony środowiska w gminie
 • Ścisła współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Nadleśnictwem Zwierzyniec.
 • Zapewnienie rolnikom pomocy merytorycznej w pozyskiwaniu środków unijnych.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu oświaty rolniczej
 • Promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy na wsi – we współpracy m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynaryjną, KRUS, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, ARiMR.
 • Wsparcie dla gospodarstw wiejskich w działalności agroturystycznej.

Kultura

 • Wspieranie inicjatyw mieszkańców, organizacji i lokalnych przedsiębiorców upowszechniających kulturę.
 • Wypracowanie oferty kulturalnej, dla mieszkańców wsi – działalność kulturalna w świetlicach wiejskich.
 • Wsparcie organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury, szczególnie pozyskujące dotacje na działalność kulturalną.
 • Wsparcie inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież – zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz – w miarę możliwości – finansową.
 • Ustanowienie Nagrody Burmistrza Krasnobrodu – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ludowej, upowszechnianie i rozwoju kultury.

Sport i rekreacja.

 • Doskonalenie funkcji rekreacyjnej zalewu w Krasnobrodzie – zapewnienie sprawnego zarządzania.
 • Poprawienie jakości wody w zalewie.
 • Przywrócenie funkcjonowania wyciągu narciarskiego i rozwój sportów zimowych
 • Dbałość o place zabaw – jako miejsca przyjazne dla dzieci i rodziców.
 • Nauka pływania dla dzieci
 • Wsparcie Klubu Sportowego „Igros” dotacjami z budżetu gminy na organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 • Merytorycznego wsparcie kierownictwa Klubu Sportowego „Igros”w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.
 • Rozwój bazy lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie oraz szkołach w Majdanie Wielkim i Kaczórkach.
 • Pozyskanie środków na budowę hali sportowej w Krasnobrodzie.
 • Pozyskanie środków na budowę sal gimnastycznych w Majdanie Wielkim i Kaczórkach.
 • Kontynuacja modernizacji stadionu sportowego w mieście i modernizacje boisk sportowych we wsiach.
 • Współpracę z Kołem Wędkarskim oraz Kołem Łowieckim.
 • Ustanowienie Nagrody Burmistrza Krasnobrodu – za wybitne osiągnięcia w sporcie.

więcej na stronie: 

https://wybory-krasnobrod.pl