Informacja o naborze młodzieży do OHP.

     REKRUTACJA DO OHP

Zadaniem Ochotniczych Hufców Pracy jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia z jednoczesną realizacją przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. W tym celu prowadzony jest nabór młodzieży na naukę i przygotowanie zawodowe do 11 jednostek opiekuńczo-wychowawczych (Radzyń Podlaski, Zamość, Włodawa, Lublin, Chełm, Kraśnik, Puławy, Świdnik, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Łuków).
W internatach Radzyniu Podlaskim, Zamościu i Włodawie posiadamy wolne miejsca dla młodzieży,
istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia oraz całodobowej opieki wychowawczej na czas nauki i pobytu w OHP, a także zatrudnienia na podstawie umowy o pracy dla pracowników młodocianych – z wynagrodzeniem za praktyczną naukę zawodu.

Więcej informacji:

http://www.lubelska.ohp.pl/?option=com_content&view=article&id=2789

Informacje dla właścicieli lasów.

ZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU PRAC TERENOWYCH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA
UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW, WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH IWSPÓLNOT GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE
GMINY KRASNOBRÓDUPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU WYKONYWANE SĄ NA ZLECENIE STAROSTYZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 28 września 1991 r. Art. 21, p. 1, ust. 2 (DZ.U. z 2015 r., poz. 2100)
Wyżej wymienione prace obejmują opis lasów figurujących w ewidencji gruntów.
Opisy lasów zawierają skład gatunkowy i wiek drzewostanów, ogólną miąższość (ilość m3 drewna) oraz wskazania rodzajów zabiegów gospodarczych. Wskazania dotyczące zabiegów zawierają również ilość drewna możliwą do pozyskania (bez szkody dla dalszego funkcjonowania lasu) w okresie obowiązywania planu (10 lat). Plan po zatwierdzeniu przez Starostę służy do nadzom nad gospodarką leśną prowadzoną w lasach niepaństwowych, na jego podstawie leśniczowie prowadzą legalizację pozyskania drewna (cechowanie). Ilość drewna pozyskanego na działce leśnej powinna być zbliżona do ilości zaplanowanej, stąd ważnym jest sprawdzenie przez właścicieli lasów rodzaju zaplanowanych zabiegów i wielkości pozyskania drewna.
ZAINTERESOWANI WŁAŚCICIELE LASÓW PROSZENI SĄ O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WPISÓW ORAZ
WNIESIENIE EWENTUALNYCH UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW PLANÓW, KTÓRE PO UKOŃCZENIU PRAC
TERENOWYCH WYŁOŻONE ZOSTANĄ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W URZĘDZIE MIASTA NA OKRES 60 DNI, O
WYŁOŻENIU PROJEKTÓW W/W PLANÓW WŁAŚCICIELE LASÓW POWIADOMIENI ZOSTANĄ W INNYM
TERMINIE
Projekty planów opracowuje podmiot wykonawstwa urządzeniowego – Eko Las Dariusz Chromieć (tel. kontakt. 606 81 85 98)

Produkty żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Krasnobród.

Gmina Krasnobród, „ACH ZIELONE” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
informują, iż 23 marca planowany jest transport żywności z Banku Żywności w Lublinie. Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które odebrały już
skierowanie z MGOPS w Krasnobrodzie i w styczniu odebrały pierwszą część żywności.

Planuje się, iż żywność będzie wydawana w Krasnobrodzkim Domu Kultury w następujących dniach:

24 marzec – osoby z numerem skierowań od 1 do 70
25 marzec – osoby z numerem skierowań od 71 do 140
26 marzec – osoby z numerem skierować od 141 i powyżej

Prosimy o skontaktowanie się z MGOPS w Krasnobrodzie w celu potwierdzenia numeru skierowania i daty odbioru żywności.

Podkreślamy, iż podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości .

Produkty żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Krasnobród.

images (1)2

Gmina Krasnobród uzyskała wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla 800 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone I Okolic.
Zgodnie z wytycznymi pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Z pomoc żywnościowej mogą skorzystać osoby, które spełniają ŁĄCZNIE dwa warunki

Więcej na forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=21&t=149