Zmieniamy lokalne prawo? Dlaczego nie!

Tylko co piąty samorząd umożliwia zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. MamPrawoWiedziec.pl w specjalnej broszurze pokazuje, co mogą
zrobić mieszkańcy, by zyskać prawo zgłaszania projektów uchwał.

MAMPRAWOWIEDZIEC.PL

– Tylko radni mogą zmienić statut i nadać mieszkańcom gminy, powiatu lub województwa prawo do zgłaszania projektów uchwał. Mieszkańcy mogą jednak
próbować ich do tego przekonać – mówi współautorka broszury Anna Ścisłowska z MamPrawoWiedziec.pl.

Broszurę można pobrać jako:
plik PDF –  tutaj
Więcej informacji na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w artykule MamPrawoWiedziec.pl.

więcej >>>

Obywatele piszą lokalne prawo? Dlaczego nie!
Tylko obywatelska inicjatywa uchwałodawcza bezpośrednio zmusza radnych do opowiedzenia się za propozycją mieszkańców lub przeciw niej. Jednak aż cztery
na pięć samorządów nie pozwala mieszkańcom pisać uchwał. Można to zmienić.

więcej >>>

Bezpłatne poradnictwo społeczno-prawne

Stowarzyszenie z Bliska i z Daleka z siedzibą w Zamościu realizuje wspólnie z Województwem Lubelskim projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin i dotyczy bezpłatnego poradnictwa społeczno-prawnego. Założeniem projektu jest wsparcie mieszkańców gmin wiejskich.

Szczegóły w załączniku:

załącznik

 

Pomoc w rozliczeniu i przesłaniu zeznania PIT-37 za 2016 rok

Pomoc w rozliczeniu i przesłaniu zeznania  PIT-37 za 2016 rok

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Krasnobrodzie oferuje pomoc w rozliczeniu i przesłaniu drogą elektroniczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 za 2016 rok.
W dniach od 13 lutego br. do 30 kwietnia br., w każdy dzień roboczy w godzinach od 13.00 do 15.00 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pok. nr 5 będzie możliwe przesłanie rozliczenia rocznego drogą elektroniczną.
Udostępnione zostanie stanowisko komputerowe, a przeszkoleni pracownicy Urzędu Miejskiego będą udzielać instruktażu z zakresu sposobu przygotowania i przesyłania dokumentów podatkowych drogą elektroniczną.
Do wypełnienia i przesłania rozliczenia rocznego PIT-37 niezbędne są następujące dokumenty:
•informacja o osiągniętych w 2016 roku dochodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-8C),
•informacja o wysokości przychodu za 2015r. (np. kopia zeznania podatkowego za 2015r.) niezbędna do podpisu i wysyłki deklaracji elektronicznej.
W przypadku korzystania z ulg podatkowych:
•ulga na dzieci – numer pesel dziecka/dzieci lub imię i nazwisko, datę urodzenia
•inne ulgi – wyliczona kwota ulgi podlegająca odliczeniu w zeznaniu
•w przypadku przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego: numer KRS organizacji.

źródło: www.krasnobrod.pl

Bezpłatne porady prawne.

images1

Bezpłatne porady prawne

Informuję, że Starostwo Powiatowe w Zamościu otworzyło punkty nieodpłatnych porad prawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255). Punkty świadczenia porad zlokalizowane są w budynku Starostwa ul. Przemysłowa 4 (I piętro pokoje nr 118 i 124) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 oraz we wtorek od 8.00 do 16.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
• która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
• która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat, lub
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

 źródło; krasnobrod.pl