VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 04.04 2019 r.

Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 9 00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
2)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
4.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady 
/-/ Radosław Cios-Mairot

źródło: http://www.krasnobrod.pl/

Z sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie . 26.03.2019 r.

Wystąpienie Starosty Zamojskiego P. Stanisława Grześko podczas sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 26.03.2019 r.

Ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

źródło: https://krasnobrod.sesja.pl/

V Sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 26. 03. 2019 r.

Informuję, że 26 marca 2019r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. 
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018r. 
8.Podjęcie uchwał:

1)ws. zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasnobród,
2)ws. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnobród na 2019 rok,
3)ws. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji zadań remontowych chodników i budowy parkingu przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krasnobród,
4)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu wykonania drogowego zadania remontowego: „Remont odcinka drogi powiatowej na terenie gminy Krasnobród – droga nr 3262L Krasnobród-Klocówka-Sumin o długości 800m”,
5)ws. zmiany uchwały nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasnobród,
6)zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
7)ws. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych,
8)ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
9)ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krasnobród w roku 2019,
10)ws. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Parafii Rzym.Kat. w Krasnobrodzie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krasnobród,
11)ws. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krasnobród oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
12)ws. wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Krasnobród, 
13)ws. ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
14)ws. wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Krasnobród,
15)ws. emisji obligacji komunalnych,
16)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
17)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

9.Informacja na temat planów pracy Komisji na rok 2019 oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios-Mairot

źródłó: http://www.krasnobrod.pl

 

Protokół z przebiegu IV sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28.12.2018 r.

Protokół Nr.4 z przebiegu IV sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28 grudnia 2018 r.

Protokół >>>>>>

Protokoły głosowania na IV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2018

Protokoły z głosowań >>>>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

IV sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28.12.2018 r.

28 grudnia 2018r. (tj. piątek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
7. Podjęcie uchwał:

1) ws. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku Lipa drobnolistna, uznanego za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia 14 grudnia 1987r. Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988r. nr 1 poz.2),
2) ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
3) ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
4) ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu wykonania drogowego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247 dr.kraj.17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka w zakresie budowy oświetlenia ulicznego”,
5) ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
6) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r,
7) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
8) ws. zarządzenia wyborów do Samorządu Mieszkańców na terenie Gminy Krasnobród,
9) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10) ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
11) ws. wieloletniej prognozy finansowej,
12) ws. uchwały budżetowej na rok 2019.

8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios-Mairot

źródło: http://www.krasnobrod.pl

Protokoły z przebiegu I i II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokół Nr.1 z przebiegu I sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 21 listopada 2018 r.

I sesja >>>>>>>

Protokół Nr.2 z przebiegu II sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 29 listopada 2018 r.

II sesja  >>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

III sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.12.2018 r.

10 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z II sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Podjęcie uchwał:

1)ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Krasnobród – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”,
2)ws. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
3)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
4)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,
5)ws. wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Rady,
6)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7)ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r,
8)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

8.Komunikaty i informacje.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Radosław Cios-Mairot