Z sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie . 06.06.2019 r.

Debata nad raportem o stanie gminy.

Udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krasnobrodu,

Głosowanie 

Ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Większość Radnych odrzuciła wniosek w sprawie obniżki diet.

Głosowania:

Zmiana uchwały ws. powołania Komisji Rewizyjnej.

Dlaczego Radny P. Wiesław Najda nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej ?

Głosowanie:

Protokół z głosowania na VII sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 6 czerwca 2019 r

Protokół z głosowań >>>>>>

źródło: https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl

VII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 06.06.2019 r.

Informuję, że w dniu 6 czerwca 2019r. (tj. czwartek) o godz. 13 00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
 7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały ws. zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
 10. Debata nad raportem o stanie gminy.
 11. Podjęcie uchwał:

 

 1. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krasnobrodu,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnobród za rok 2018,
 3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnobrodu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie,
 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie,
 6. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 7. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019,
 8. pomnika przyrody Aleja Królowej Marysieńki w Krasnobrodzie,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony (dot. działki nr 1219/28 oraz 1267/7),
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony (dot. Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego),
 11. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród oraz określenia granic obwodów,
 12. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krasnobród publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych od dnia 1 września 2019r,
 13. ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
 14. zmieniająca uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 29 listopada 2018 r. ws. powołania Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Wyrażenie opinii Rady Miejskiej w Krasnobrodzie dotyczącej możliwości modernizacji ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany kotłów w budynkach osób fizycznych.
 2. Komunikaty i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

/-/ Radosław Cios-Mairot

Protokoły z przebiegu V i VI sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokół Nr.5 z przebiegu V sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 26 marca 2019 r.

Protokół >>>>>>

Protokoły głosowania na V sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia  26 marca 2019 r

Protokoły z głosowań >>>>>>

_____________________________________________________________________

Protokół Nr.6 z przebiegu VI sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.  4 kwietnia 2019 r..

Protokół >>>>>>

Protokoły głosowania na VI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia  4 kwietnia 2019 r.

Protokoły z głosowań >>>>>

______________________________________________________________________

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 04.04 2019 r.

Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 9 00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
2)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
4.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady 
/-/ Radosław Cios-Mairot

źródło: http://www.krasnobrod.pl/

Z sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie . 26.03.2019 r.

Wystąpienie Starosty Zamojskiego P. Stanisława Grześko podczas sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 26.03.2019 r.

Ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

źródło: https://krasnobrod.sesja.pl/

V Sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 26. 03. 2019 r.

Informuję, że 26 marca 2019r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. 
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018r. 
8.Podjęcie uchwał:

1)ws. zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasnobród,
2)ws. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnobród na 2019 rok,
3)ws. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji zadań remontowych chodników i budowy parkingu przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krasnobród,
4)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu wykonania drogowego zadania remontowego: „Remont odcinka drogi powiatowej na terenie gminy Krasnobród – droga nr 3262L Krasnobród-Klocówka-Sumin o długości 800m”,
5)ws. zmiany uchwały nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasnobród,
6)zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
7)ws. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych,
8)ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
9)ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krasnobród w roku 2019,
10)ws. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Parafii Rzym.Kat. w Krasnobrodzie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krasnobród,
11)ws. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krasnobród oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
12)ws. wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Krasnobród, 
13)ws. ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
14)ws. wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Krasnobród,
15)ws. emisji obligacji komunalnych,
16)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
17)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

9.Informacja na temat planów pracy Komisji na rok 2019 oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios-Mairot

źródłó: http://www.krasnobrod.pl