XXXIV sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 26.03.2018 r.

XXXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Informuję, że 26 marca 2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał:

1)ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Krasnobrodzie,
2)ws. przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
3)ws. utworzenia spółdzielni socjalnej,
4)ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krasnobród,
5)ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy , na okres 13 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Krasnobrodzie nad Zalewem, stanowiącą własność Gminy Krasnobród,
6)ws. podziału Gminy Krasnobród na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
7)ws. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnobród na 2018 rok,
8)ws. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji zadań remontowych chodników przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krasnobród,
9)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji drogowych zadań remontowych dróg powiatowych na terenie Gminy Krasnobród,
10)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji inwestycji drogowej – Przebudowa drogi powiatowej nr 3264L ciągu drogowego Krasnobród-Grabnik-Suchowola (ulica Zamojska) w Krasnobrodzie,
11)ws. wprowadzenie opłaty miejscowej, określenia stawki, zasad ustalania i terminu płatności opłaty miejscowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkasentów,
12)ws. emisji obligacji komunalnych,
13)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

9.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

/-/Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

źródło:

umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl

XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

W dniu 27 lutego 2018r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Złożenie sprawozdań oraz przedstawienie planów pracy na rok 2018 przez:
– Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
– Komisję Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych,
– Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
– Komisję Uzdrowiskową,
– Komisję Rewizyjną.
9. Podjęcie uchwał:
1)ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
2)ws. likwidacji Technikum Zawodowego w Krasnobrodzie,
3)ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
4)ws. podziału Gminy Krasnobród na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
5)ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krasnobród,
6)ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 13 lat,
7)ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
8)ws. wprowadzenia opłaty miejscowej, określenia stawki, zasad ustalania i terminu płatności opłaty miejscowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkasentów,
9)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
11.Komunikaty i informacje.
12.Zamknięcie obrad.

XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że 22 grudnia 2017r. (tj. piątek) o godz. 1400 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał:
1)ws. uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród,
2)ws. przystąpienia Gminy Krasnobród do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
3)ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
4)ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
5)ws. ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową,
6)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017,
8)ws. wieloletniej prognozy finansowej,
9)ws. uchwały budżetowej na rok 2018.
9.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.
Po sesji odbędzie się spotkanie opłatkowe.
/-/ Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

źródło:

www.krasnobrod.pl

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

W dniu 3 listopada 2017 r. (tj. piątek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

W dniu 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych.

W dniu 7 listopada 2017 r. (tj. wtorek) o godzinie 15.30 na terenie wysypiska śmieci w Hutkowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

XXXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że 9 listopada 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 14.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał:

1)zmieniająca uchwałę Nr XXX/194/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 19 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród,
2)zmieniająca uchwałę Nr XXX/195/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 19 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród,
3)ws. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku lipa drobnolistna, uznanego za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Zamojskiego z dnia 22 stycznia 1991r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 5 poz. 49),
4)ws. udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3252 L Obrocz – Namule – Hutki w m.Hutki i m.Kaczórki w zakresie budowy chodnika na terenie gm. Krasnobród”,
5)ws. ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3284 L ciągu drogowego Malewszczyzna – Stara Huta – st. Kolejowa Józefów Roztoczański,
6)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego związanego z wykonaniem robót uzupełniających przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród-Jacnia w miejscowościach Krasnobród, Hutki, Jacnia,
7)ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,
8)ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Kaczórkach,
9)ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim,
10)ws. zamiaru likwidacji Technikum Zawodowego w Krasnobrodzie,
11)ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
12)ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
13)ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,
14)ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Krasnobród na 2018r,
15)ws. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnobród,
16)ws. określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
17)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
18)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

9.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

/-/Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

źródło:

http://www.krasnobrod.pl/