XXXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że 9 listopada 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 14.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał:

1)zmieniająca uchwałę Nr XXX/194/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 19 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród,
2)zmieniająca uchwałę Nr XXX/195/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 19 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród,
3)ws. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku lipa drobnolistna, uznanego za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Zamojskiego z dnia 22 stycznia 1991r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 5 poz. 49),
4)ws. udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3252 L Obrocz – Namule – Hutki w m.Hutki i m.Kaczórki w zakresie budowy chodnika na terenie gm. Krasnobród”,
5)ws. ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3284 L ciągu drogowego Malewszczyzna – Stara Huta – st. Kolejowa Józefów Roztoczański,
6)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego związanego z wykonaniem robót uzupełniających przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród-Jacnia w miejscowościach Krasnobród, Hutki, Jacnia,
7)ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,
8)ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Kaczórkach,
9)ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim,
10)ws. zamiaru likwidacji Technikum Zawodowego w Krasnobrodzie,
11)ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
12)ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
13)ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,
14)ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Krasnobród na 2018r,
15)ws. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnobród,
16)ws. określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
17)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
18)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

9.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

/-/Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

źródło:

http://www.krasnobrod.pl/

XXX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

XXX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, odbędzie się 19 września 2017 r. / wtorek/ o godz. 16°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród,
2) ws. przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród,
3) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

W dniu 9 sierpnia 2017 r. / środa/ o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
2) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.
2. Wolne wnioski

W dniu 10 sierpnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.
odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych.
Tematem posiedzenia będzie:
1, Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnobród.
2. Wolne wnioski.

XXIX sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie .11 sierpnia 2017 r.

XXIX sesjaVII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie odbędzie się 11 sierpnia 2017r. , / piątek/ o godz, 16°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców,
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnobród,
2) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
3) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

XXVIII Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

XXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,  odbędzie się 29 czerwca 2017 r, (czwartek) o godz. 16°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony ( Ośrodek Zdrowia), ^
2) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony
3) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony ( Dolina Świętego Rocha) ,
4) ws. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół w Krasnobrodzie,
5) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017,
6) ws. likwidacji jednostek budżetowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie i Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie oraz utworzenia jednostki budżetowej Zespół Szkół w Krasnobrodzie,
7) ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roland Wyrostkiewicz