Protokół z przebiegu IV sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28.12.2018 r.

Protokół Nr.4 z przebiegu IV sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28 grudnia 2018 r.

Protokół >>>>>>

Protokoły głosowania na IV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2018

Protokoły z głosowań >>>>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

IV sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28.12.2018 r.

28 grudnia 2018r. (tj. piątek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
7. Podjęcie uchwał:

1) ws. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku Lipa drobnolistna, uznanego za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia 14 grudnia 1987r. Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988r. nr 1 poz.2),
2) ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
3) ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
4) ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu wykonania drogowego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247 dr.kraj.17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka w zakresie budowy oświetlenia ulicznego”,
5) ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
6) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r,
7) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
8) ws. zarządzenia wyborów do Samorządu Mieszkańców na terenie Gminy Krasnobród,
9) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10) ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
11) ws. wieloletniej prognozy finansowej,
12) ws. uchwały budżetowej na rok 2019.

8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios-Mairot

źródło: http://www.krasnobrod.pl

Protokoły z przebiegu I i II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokół Nr.1 z przebiegu I sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 21 listopada 2018 r.

I sesja >>>>>>>

Protokół Nr.2 z przebiegu II sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 29 listopada 2018 r.

II sesja  >>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

III sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.12.2018 r.

10 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z II sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Podjęcie uchwał:

1)ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Krasnobród – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”,
2)ws. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
3)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
4)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,
5)ws. wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Rady,
6)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7)ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r,
8)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

8.Komunikaty i informacje.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Radosław Cios-Mairot

 

II sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 29.11.2018 r.

29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16 °° w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
7. Podjęcie uchwał:
1) ws. powołania Komisji Rewizyjnej,
2) ws. powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
3) ws. powołania Komisji Uzdrowiskowej,
4) ws. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
5) ws. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnobrodu.
8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

P. Radosław Cios-Mairot – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VIII kadencji 2018–2023.

I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 21.11. 2018.

Sesja przebiegała w/g następującego porządku:
1. Otwarcie sesji przez P. Wiesława Najda.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a usta 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Krasnobrodu P. Kazimierza Misztala , wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VIII kadencji 2018–2023
został dzisiaj wybrany Radosław Cios-Mairot. Wybrano także jednego Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie P.  Kazimierza Mielniczek.

Radosław Cios-Mairot – 43 lata, żonaty, żona Sandrine, syn Karol, wykształcenie wyższe – magister inżynier. Pracuje od wielu lat w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce jako instruktor terapii zajęciowej, wspomaga też Zarząd MGKS „Igros” Krasnobród oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja” jako wolontariusz. Był także Radnym Rady Miejskiej kadencji 2010-2014.

Panu Przewodniczącemu Radosławowi Cios-Mairot, a także Zastępcy P. Kazimierzowi Mielniczkowi gratuluję wyboru i życzę wielu sukcesów w trudnej samorządowej pracy. Życzę wytrwałości w dążeniu do realizacji zaplanowanych i oczekiwanych przez społeczeństwo Miasta i Gminy Krasnobród zadań i wyzwań.
Podobne życzenia jeszcze raz kieruję do Burmistrza Miasta Krasnobród P. Kazimierza Misztala.

I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 21.11. 2018.

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018 – 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. odbędzie się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbędzie się 21 listopada 2018 (tj. środa ) o godz. 13.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a usta 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej.

Relacja z XL sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.10.2018 r.

Udostępniając moje nagrania z sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie proszę to robić przez podawanie linku z „Krasnobrodzkiego ABC” Są to moje nagrania i moja wielogodzinna praca. Jeżeli będą próby udostępniania moich nagrań bezpośrednio z YouTube zablokuję dostęp do nagrań.

Pozdrawiam

Józef Zdybel