Relacja z XL sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.10.2018 r.

Udostępniając moje nagrania z sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie proszę to robić przez podawanie linku z „Krasnobrodzkiego ABC” Są to moje nagrania i moja wielogodzinna praca. Jeżeli będą próby udostępniania moich nagrań bezpośrednio z YouTube zablokuję dostęp do nagrań.

Pozdrawiam

Józef Zdybel

XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.09.2018 r.

XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbędzie się 10 października 2018 r./środa/ godz. 15°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Proponowany porządek obrad:
1 .Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1)ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony,
2)ws. ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacji przy drodze powiatowej nr 3263L ciągu drogowego Majdan Wielki- Majdan Mały- Tarnawatka na działce nr 114/2,
3)ws. przyjęcia przez Gminę Krasnobród zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 3260L Krasnobród Tomaszów Lub. – Krasnobród – Jacnia na odcinku od km 8+556 do km 15+250.
4)ws. zmiany statutu Gminy Krasnobród,
5)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Podziękowanie i wręczenie medali pamiątkowych dla osób związanych z samorządem gminnym.
12. Zamknięcie obrad.

 

XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 30.08.2018 r.

Informuję, że 30 sierpnia 2018r. (tj. czwartek) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwał:
 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród,
 • ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród,
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr.kr.17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka”,
 • wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
 2. Komunikaty i informacje.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Roland Wyrostkiewicz

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

24 lipca 2018r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony,
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasnobród,
uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnobrodu.
9. Przyjęcie projektów uchwał w sprawach:
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród,
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród oraz przekazanie do jednostek pomocniczych gminy w celu zasięgnięcia opinii.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
11. Komunikaty i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Roland Wyrostkiewicz

 

XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

8 czerwca /piątek/ 2018 r. o godz. 8.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie.
2. przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk
na terenie Gminy Krasnobród w roku 2018.
4. Zakończenie obrad.

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 24 .05.2018r.

XXXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, odbędzie się 24 maia 2018r, t.j. czwartek o godz. 11°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
2) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018,
3) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie,
4) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie,
5) ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Krasnobród za rok 2017,
6) ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnobrodu z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017r,
7) ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji drogowych zadań remontowych dróg powiatowych na terenie Gminy Krasnobród,
8) ws. zmiany uchwały nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasnobród,
9) ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krasnobród w roku 2018,
10) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas określony.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Krasnobród za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
terenie Gminy Krasnobród za 2017 rok.
Odpowiedzi na interpelacje radnych i py.tania mieszkańców.
11. Komunikaty i informacje.
12. Zamknięcie obrad.