Zaproszenie

Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Radlińskiego serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Krasnobród na spotkanie z kandydatem na Burmistrza Krasnobrodu.
Spotkanie odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury/SALA NA DOLE/ w dniu 13.10.2018 r./SOBOTA/ o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszam

Sławomir Radliński

Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu , kandydat na Burmistrza Krasnobrodu.

PROGRAM WYBORCZY

Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu

Program wyborczy :

– modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji – wniosek na dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego;

– montaż odnawialnych źródeł energii w ramach wniosku „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnobród”- umowa podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego;

– rozwój stref uzdrowiskowych przez realizację wniosku pod nazwą „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – zagospodarowanie terenu parku przy sanatorium, budowa deptaka spacerowego na ul. Młyńskiej;

– realizacja wspólnego wniosku powiatu zamojskiego i gmin Krasnobród, Adamów, Zamość dotyczącego remontu drogi powiatowej Kalinowice – Suchowola- Maciejówka;

– kontynuacja wsparcia powiatu zamojskiego przy remoncie dróg do Zielonego , Wólki Husińskiej w kierunku Majdanu Wielkiego i Dominikanówki;

– remonty i budowa dróg gminnych przy wykorzystaniu środków ze wsparcia rządowego dla dróg lokalnych;

– poprawa jakości zaplecza edukacyjnego szkół z terenu gminy Krasnobród;

– termomodernizacja obiektów gminnych ( szkoła w Krasnobrodzie, szkoła w Majdanie Wielkim, remizy OSP, ośrodek zdrowia, budynki mienia gminnego)

– współpraca z sołtysami i radami sołeckimi miejscowości gminy Krasnobród w zakresie realizacji i wykorzystania środków funduszu sołeckiego;

– utworzenie budżetu obywatelskiego dla osiedli z terenu Krasnobrodu ( Podzamek, Podklasztor, Krasnobród Centrum);

– poprawa bezpieczeństwa przez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz budowę chodników;

– otwarcie nowych terenów dla inwestorów i mieszkańców w ramach dokonywanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród ;

– rozwój sportu i promowanie aktywnego stylu życia przez organizację imprez sportowo – turystycznych;

– współpraca ze stowarzyszeniami i jednostkami OSP z terenu gminy Krasnobród przez realizację wspólnych wniosków i wsparcie nowych grup w procesie rejestracji działalności ;

– wspólna promocja w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Zamość i Roztocze oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP;

– współpraca w ramach Lokalnej Grupy Działania i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w pozyskiwaniu środków dla samorządu i przedsiębiorców;

– tworzenie nowych miejsc pracy w ramach spółdzielni socjalnych i współpraca z inwestorami;

– rozważna i stabilna polityka finansowa uwzględniająca możliwości budżetowe gminy Krasnobród.

KANDYDACI NA RADNYCH   

TERMINY SPOTKAŃ

Sławomir Radliński – kandydat na Burmistrza Krasnobrodu.

 • Priorytet w obsłudze klienta biznesowego

 • Ulgi podatkowe dla osób zatrudniających pracowników

 • Budżet Obywatelski

 • 5 kilometrów dróg lokalnych w 5 lat /szczególnie dróg dojazdowych do pól i w rozbudowującym się Krasnobrodzie/

 • Promowanie gminy jako miejsca gdzie warto inwestować i zamieszkać

 • Wspieranie zbytu owoców miękkich dla rolników (zachęcanie inwestorów do budowy przetwórni, chłodni dających również miejsca pracy)

 • Budowa hali widowiskowo – sportowej

 • Efektywne pozyskiwanie środków unijnych i zewnętrznych z różnych źródeł

 • Forum Młodych – finansowanie pomysłów, które przyczynią się do rozwoju miasta i gminy /Bank Pomysłów/

 • Stypendia dla uzdolnionej młodzieży
 • Innowacja organizacyjna – czas pracy urzędu miejskiego wydłużony jednego dnia do godziny 17.00

 • Innowacja prawna – obsługa urzędu i mieszkańców miasta i gminy Krasnobród przez kancelarię prawną  i prawnika w godzinach pracy urzędu

 • Innowacja informatyczna – informatyzacja urzędu:

  • informatyk do dyspozycji mieszkańców i urzędu w godzinach pracy urzędu
  • e – wydanie Gazety Krasnobrodzkiej
  • zmiana strony internetowej urzędu
  • internetowy serwis ogłoszeń lokalnych
 • Radykalna poprawa poziomu i czystości wody w zalewie

 • Redefinicja kalendarza imprez stałych i cyklicznych

 • Definitywne rozwiązanie problemu wyciągu narciarskiego

 • Zmiana strategii promocji miasta i gminy Krasnobród

 • Strefy płatnego parkowania w gestii miasta

 • Miejskie rowery

 • Mobilna informacja turystyczna w sezonie turystycznym

 • Pomysły na wydłużenie sezonu

 • Strefy bezpłatnego internetu – ławeczki solarne

 • Wypracowanie produktu turystycznego rozpoznawalnego jako marka Krasnobród

 • Budowa ścieżek rowerowych we współpracy z gminami sąsiednimi

 • Wsparcie działań poprawiających zasięg telefonii komórkowej na terenie miasta i gminy Krasnobród

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnobrodzie
 • Efektywna walka z dzikimi wysypiskami śmieci.

   

   

O mnie

Andrzej Czapla – kandydat na Burmistrza Krasnobrodu

Program wyborczy

Zarządzanie

 • Współdecydowanie mieszkańców o kierunkach rozwoju gminy i podejmowanych inwestycjach.
 • Zwiększenie skuteczności Urzędu Miejskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury i realizację zadań i społecznych w mieście i sołectwach  usprawnienie działania referatu odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie aktualnego i spełniającego oczekiwania mieszkańców planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, pozwalającego zwiększyć liczbę inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
 • Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w pozyskiwaniu środków pomocowych.
 • Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi .

Samorządność

 • Planowanie pracy rady miejskiej celem podniesienia jakości i przejrzystości jej pracy.
 • Organizowanie stałych, otwartych spotkań Burmistrza i Radnych z mieszkańcami miasta i gminy – nie tylko przed wyborami, cyklicznych spotkań z zarządami osiedli, sołtysami i radami sołeckimi.
 • Rzeczywiste funkcjonowanie budżetów obywatelskich w miejscowościach gminy i osiedlach Krasnobrodu.
 • Zaangażowanie sołtysów w pracę Rady Miejskiej poprzez głos doradczy.
 • Wspieranie działań zmierzających do możliwie najdalej idącej jawności życia publicznego.
 • Zapewnienie skutecznej promocji miasta i gminy Krasnobród.

Przedsiębiorczość

 • Opracowanie i wdrożenie programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 • Stabilna polityka podatkowa, która pozwoli pozyskać nowych inwestorów- ulgi podatkowe pozwolą pozyskać przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 • Organizacja corocznych spotkań z przedsiębiorcami mających na celu przedstawienie planu inwestycyjnego na dany rok oraz zbieranie opinii i oczekiwań z ich strony
 • Uzbrojenie terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta im gminy na rozwój przedsiębiorczości.
 • Pomoc informacyjna dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków na rozwój i tworzenie miejsc pracy.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i tworzeniu miejsc pracy.

Infrastruktura techniczna

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
 • Zabezpieczenie należytego stanu wody pitnej mieszkańcom Gminy Krasnobród- usunięcie azbestu z wodociągów.
 • Skuteczne pozyskanie środków na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy,
 • Termomodernizacja budynków gminnych
 • Odnawialne źródła energii dla jednostek gminnych oraz przedsiębiorstw
 • Stworzenie warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego oraz przedsiębiorczości poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz spełniającego oczekiwania mieszkańców.
 • Wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy dla rozwoju bazy turystycznej w naszym regionie – ścieżki rowerowe łączące miejscowości naszej gminy oraz istniejące szlaki rowerowe.
 • Systematyczne modernizacje dróg gminnych i eliminowanie uciążliwości w poruszaniu się po nich.
 • Współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich oraz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

 • Zapewnienie ścisłej współpracy Samorządu z Policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy:
 • Zwiększenia obecności Policji w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku publicznego
 • Doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Remont i termomodernizacja budynku  ośrodka zdrowia
 • Współpraca szkół z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji programów profilaktycznych
 • Wpieranie działania organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez dotacje i pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.

Oświata

 • Analiza stanu gminnej oświaty i opracowanie założeń polityki oświatowej na terenie gminy służącej maksymalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży,
 • Zaangażowanie kierownictwa placówek oświatowych do przygotowania projektów wzbogacających ofertę edukacyjną, stosowania innowacji w procesie nauczania i wychowania oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Funkcjonalny system stypendialny dla dzieci i młodzieży zdolnej – za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
 • Wsparcie dla organizacji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży-harcerze, organizacje sportowe, wolontariat.
 • Stała analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowanie działań zmierzających do ich racjonalizacji.
 • Systematyczne remonty placówek oświatowych i doposażanie. (termomodernizacje, wykorzystanie OZE).
 • Ustanowienie Nagrody Burmistrza Krasnobrodu – za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce.

Pomoc społeczna

 • Diagnoza sytuacji osób potrzebujących pomocy szczególnie starszych samotnych oraz opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, która posłuży do przygotowaniu programów wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji.
 • Zadbanie o to, aby żadne dziecko nie było głodne w szkole.
 • Wsparcie finansowe działalności charytatywnej prowadzonej przez organizacje pozarządowe.
 • Zapewnienie wparcia organizacyjnego i finansowego dla działających klubów wolontariatu.
 • Likwidacja barier architektonicznych w obiektach gminnych.
 • Wspieranie działalności organizacji zrzeszających emerytów i rencistów.
 • Pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji

Ochrona środowiska i rolnictwo

 • Analiza stanu ochrony środowiska w gminie
 • Ścisła współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Nadleśnictwem Zwierzyniec.
 • Zapewnienie rolnikom pomocy merytorycznej w pozyskiwaniu środków unijnych.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu oświaty rolniczej
 • Promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy na wsi – we współpracy m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynaryjną, KRUS, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, ARiMR.
 • Wsparcie dla gospodarstw wiejskich w działalności agroturystycznej.

Kultura

 • Wspieranie inicjatyw mieszkańców, organizacji i lokalnych przedsiębiorców upowszechniających kulturę.
 • Wypracowanie oferty kulturalnej, dla mieszkańców wsi – działalność kulturalna w świetlicach wiejskich.
 • Wsparcie organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury, szczególnie pozyskujące dotacje na działalność kulturalną.
 • Wsparcie inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież – zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz – w miarę możliwości – finansową.
 • Ustanowienie Nagrody Burmistrza Krasnobrodu – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ludowej, upowszechnianie i rozwoju kultury.

Sport i rekreacja.

 • Doskonalenie funkcji rekreacyjnej zalewu w Krasnobrodzie – zapewnienie sprawnego zarządzania.
 • Poprawienie jakości wody w zalewie.
 • Przywrócenie funkcjonowania wyciągu narciarskiego i rozwój sportów zimowych
 • Dbałość o place zabaw – jako miejsca przyjazne dla dzieci i rodziców.
 • Nauka pływania dla dzieci
 • Wsparcie Klubu Sportowego „Igros” dotacjami z budżetu gminy na organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 • Merytorycznego wsparcie kierownictwa Klubu Sportowego „Igros”w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.
 • Rozwój bazy lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie oraz szkołach w Majdanie Wielkim i Kaczórkach.
 • Pozyskanie środków na budowę hali sportowej w Krasnobrodzie.
 • Pozyskanie środków na budowę sal gimnastycznych w Majdanie Wielkim i Kaczórkach.
 • Kontynuacja modernizacji stadionu sportowego w mieście i modernizacje boisk sportowych we wsiach.
 • Współpracę z Kołem Wędkarskim oraz Kołem Łowieckim.
 • Ustanowienie Nagrody Burmistrza Krasnobrodu – za wybitne osiągnięcia w sporcie.

więcej na stronie: 

https://wybory-krasnobrod.pl

 

Kandydat na Burmistrza Krasnobrodu – Tomasz Skóra

Polecany

Kandydat na Burmistrza Krasnobrodu Tomasz Skóra

Program Wyborczy kandydata na Burmistrza Krasnobrodu Tomasza Skóra

Aktualizacja programu

1. Uregulowanie spraw dotyczących wieczystego użytkowania gruntów bloków na osiedlu Podklasztor.
2. Pozyskanie środków na budowę kolejki krzesełkowej na odcinku: Wieża Widokowa – Zalew.

Program Wyborczy także na Naszym Forum:

czytaj >>>>>>

Potwierdzenie zgłoszenia w PKW:

więcej >>>>>>

Listy kandydatów do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Wybory 2018.

Okręgi wyborcze i granice

Okręg Granice

Nr 1. Miasto Krasnobród ulice: Kościuszki, Leśna, Łastowieckiego, Plac Siekluckiego, Sikorskiego, Powstańców Styczniowych, Św. Rocha, Targowa, Wczasowa, Zapiasek.
Nr 2. Miasto Krasnobród ulice: 3 Maja, Andersa, Cicha, Gietki, Mickiewicza, Mostowa, Nadrzeczna, Rynek, Szkolna, Wolności.
Nr 3. Miasto Krasnobród ulice: Lelewela, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Sołectwo Szur, Spokojna od Nr 19 do Nr 25 (numery nieparzyste) i od Nr 22 do Nr 56 (numery parzyste).
Nr 4. Sołectwo Grabnik, Sołectwo Nowa Wieś, Miasto Krasnobród ulice: Młyńska, Partyzantów, Zamojska.
Nr 5. Miasto Krasnobród ulice: Fiołkowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kwiatowa, Liliowa, Różana, Sanatoryjna, Wiśniowa.
Nr 6. Miasto Krasnobród ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Królowej Marysieńki, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego; Podklasztor ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Tomaszowska i Turzyniec.
Nr 7. Miasto Krasnobród ulice: Dominikańska, Konopnickiej, Spokojna od Nr 1 do Nr 15 (numery nieparzyste) i od Nr 2 do Nr 20 (numery parzyste), Tomaszowska; sołectwo Majdan Wielki ulice: Borki i Tomaszowska, Podklasztor ulica Konopnickiej.
Nr 8. Sołectwo Dominikanówka.
Nr 9. Sołectwo Hutków.
Nr 10. Sołectwa: Hutki, Kaczórki.
Nr 11. Sołectwa: Hucisko, Malewszczyzna, Potok-Senderki, Stara Huta.
Nr 12. Sołectwo Wólka Husińska.
Nr 13. Sołectwo Zielone.
Nr 14. Sołectwo Majdan Mały, Sołectwo Majdan Wielki: od Nr 1 do Nr 83 (numery nieparzyste) i od Nr 2 do Nr 120 (numery parzyste).
Nr 15. Sołectwo Majdan Wielki: od Nr 85 (numery nieparzyste) do końca i od Nr 122 (numery parzyste) do końca.

https://wybory2018.pkw.gov.pl

Listy kandydatów do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA MISZTALA
1.SACHAJKO Piotr
2.MICHALSKI Zbigniew Piotr
3.WYROSTKIEWICZ Roland Tadeusz
4.CIOS-MAIROT Radosław Mariusz
5.ROCZKOWSKA Aleksandra Zofia
6.BOREK Bernadeta Teresa
7.MIERZWA Maria Grażyna
8.DWORNICZAK Tomasz
9. KUDEŁKA Mirosław Julian
10. PRZYTUŁA Jacek
11.WĘCŁAK Jerzy
12.DZIURA Mieczysław
13.SKÓRA Dorota
14.KOPCZYŃSKI Jan
15.BUCZAK Justyna Paulina

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO
1.WYSZYŃSKI Krzysztof Wojciech
2.UMIŃSKI Gabriel Marian
3.SZARLEJ Jadwiga Władysława
4.HEJZNER Stanisław Konstanty
5.ŁASOCHA Jan August
6.KAPUŚNIAK Józef Władysław
7.ROCZKOWSKI Zygmunt
8.SKOWROŃSKI Bogdan
9.BARGIEL Janusz Andrzej
10.RENKA Bernard
11.OLINKIEWICZ Leszek Konrad
12.KOSTRUBIEC Jan
13.DĄBROWSKI Marian Wiesław
14.BIŃCZYK Krzysztof
15.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA CZAPLI
1.SPRĘŻYNA Jarosław Mariusz
2.WRYSZCZ Józef Mirosław
3.TRUSZKOWSKA Barbara Zdzisława
4.DOBRUT Małgorzata Ewa
5.ZDYBEL Wojciech Krzysztof
6.LALIK Jan
7.KORGA Jerzy
8.KUSTRA Piotr
9.ZUB Sylwester
10.SZKAŁUBA Anna Maria
11.KUSIAK Andrzej
12.BURDA Paweł
13.MAZUREK Krzysztof Edward
14.GROMEK Małgorzata Katarzyna
15.UJMA Andrzej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ SKÓRA
1.NOWOSIELECKI Sławomir Dariusz
2.
3.DROŹDZIEL Andrzej Jan
4.NAWÓJ Dariusz Mirosław
5.ŻURAKOWSKI Wojciech Tomasz
6.KORZENIOWSKI Ryszard
7.PRZYTUŁA Mirosław Stanisław
8.CISEK Kamil
9.GĘŚLA Krzysztof
10.FILA Wiesław Bogdan
11.CZAPLA Piotr Jerzy
12.
13.
14.MAZUR Sławomir Benon
15.NAJDA Wiesław Adam

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPORT DLA WSZYSTKICH
1.
2.
3.MIELNICZEK Kazimierz
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.KAWKA Radosław
9.
10.
11.GRABIAS-GONTARZ Magdalena
12.
13.
14.
15.

Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/062004#geo_committee_stat

Listy kandydatów do Rady Powiatu w Zamościu. Wybory 2018.

Okręg nr 4
Gminy: Adamów, Łabunie, Miasto i Gmina Krasnobród

Listy kandydatów do Rady Powiatu w Zamościu

Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 MIELNICKI Kazimierz 68 Hutki
2 PETRYK Bernarda Alicja 59 Łabuńki Pierwsze
3 GRESZTA Małgorzata Dorota 47 Jacnia
4 KULA Danuta Barbara 61 Krasnobród
5 PALONKA Stanisław 60 Feliksówka

Lista nr – KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 PIŁAT Michał Adam 61 Łabuńki Drugie
2 ADAMCZUK Agnieszka Katarzyna 46 Majdan Wielki
3 SKÓRA Zbigniew Lech 57 Bondyrz
4 BIELAK Bożena Barbara 52 Suchowola
5 ĆMIL Alicja Monika 39 Łabunie
6 KAŁUŻA Adam 68 Krasnobród

Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 SKURA Antoni 53 Ruszów
2 KOSTUR Ewa Małgorzata 50 Bliżów
3 PILIP Krzysztof 51 Feliksówka
4 BAJAKA Anna Maria 61 Łabunie
5 MIELNICZEK Marta Jolanta 58 Krasnobród
6 NAWÓJ Janusz 60 Krasnobród

Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 KUSIAK Ryszard 48 Potok-Senderki
2 BUKAŁA Małgorzata Wiesława 33 Majdan Wielki
3 RZESZUTKO Krzysztof 52 Krasnobród
4 KWARCIANA Zofia Danuta 48 Ruszów
5 GUCZMA Ewelina Maria 34 Boża Wola
6 MONASTYRSKI Ryszard Stanisław 58 Jacnia

Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 SZKAŁUBA Helena 70 Łabunie-Reforma
2 SZMIDT Piotr 51 Adamów
3 NOGAS Waldemar 51 Adamów
4 IWUŁA Barbara Małgorzata 32 Bródek
5 KUCZMASZEWSKA Teresa 53 Dominikanówka
6 MALICKI Piotr 48 Boża Wola

Źródło:https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/062000/dist_council/4