Życzenia na Boże Narodzenie 2018 r.

Niech te piękne Święta Bożego Narodzenia, będą dla nas wszystkich czasem refleksji i wyciszenia , czasem kiedy nie zabraknie pojednania i zrozumienia drugiego człowieka.
Niech nie zabraknie kolędy , uśmiechu i życzliwości przy Wigilijnym Stole, przy dzieleniu się opłatkiem i przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia.
Wszystko co Najlepsze i Najpiękniejsze w życiu niech się Wam spełni – Wszystkim moim Bliskim ,Przyjaciołom , Znajomych i tym , których poznałem i spotkałem.
Józef Zdybel

IV sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28.12.2018 r.

28 grudnia 2018r. (tj. piątek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
7. Podjęcie uchwał:

1) ws. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku Lipa drobnolistna, uznanego za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia 14 grudnia 1987r. Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988r. nr 1 poz.2),
2) ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
3) ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
4) ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu wykonania drogowego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247 dr.kraj.17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka w zakresie budowy oświetlenia ulicznego”,
5) ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
6) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r,
7) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
8) ws. zarządzenia wyborów do Samorządu Mieszkańców na terenie Gminy Krasnobród,
9) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10) ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
11) ws. wieloletniej prognozy finansowej,
12) ws. uchwały budżetowej na rok 2019.

8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios-Mairot

źródło: http://www.krasnobrod.pl

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gm. Krasnobród w sezonie zimowym 2018/2019

Urząd Miejski w Krasnobrodzie w celu sprawnego zgłaszania właściwym służbom – zarządcom dróg, problemów z przejezdnością (śliskością) dróg w okresie zimowym, podaje do publicznej wiadomości telefony dyżurne n/w służb drogowych.

1.Dla dróg wojewódzkich:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7A 
20-207 Lublin
tel. 81 749 53 00
Droga: Zamość – Wola Obszańska /Kaczórki, Hutki, Malewszczyzna/.

2.Dla dróg powiatowych:
Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 69
tel. 84 639 63 32
Droga: Obrocz – Hutki, Tomaszów-Krasnobród-Jacnia, Majdan Wielki-Majdan Mały-Tarnawatka, Maciejówka-Suchowola, Krasnobród-Szur-Łasochy, Krasnobród-Klocówka-Sumin, Krasnobród-Grabnik-Suchowola, Malewszczyzna-Stara Huta st.kol. Krasnobród, Krasnobród-Długi Kąt.

Krasnobród miasto ul.: Tomaszowska, 3-go Maja, Sanatoryjna, Lelewela, al. N.N.M.P., Zamojska, Kościuszki.

Prosi się mieszkańców by sprawy dotyczące przejezdności dróg powiatowych i wojewódzkich były zgłaszane bezpośrednio do w/w służb.

3.Dla dróg gminnych:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród 
ul. 3-go Maja 36
tel.84 660 76 91 w 45, 46

Rejon I –wykonawca – Zakład Usług Leśnych, Sławomir Dudziński

Drogi: – Stara Huta – Lasowce, Potok Senderki – Stara Huta, Kaczórki- Bondyrz, Kaczórki Przymiarki, Kaczórki – Bondyrz, droga dojazdowa do ośrodka „Sosnowa Polana”, Kaczórki – Belfont, naprzeciw szkoły podstawowej oraz obok mostu na rzece Wieprz, boczna w Malewszczyźnie w kierunku posesji P. Cieplaków, Malewszczyzna w kierunku tzw. „Koziwody”, Hutki – Zadwór, teren domków rekreacyjnych, droga na oczyszczalnię.

Rejon II – wykonawca – Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Majdanie Wielkim.

Drogi: – Podzamek – Grabnik, Osiedle Podzamek ul. Wiśniowa, Kalinowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Różana, Grabnik ul. Widokowa, Krasnobród (od drogi powiatowej) – Nowa Wieś, Krasnobród- ul Św. Roch, Wólka Husińska- Husiny wraz z drogami bocznymi na Wólce Husińskiej, Majdan Wielki ul. Borki, Zielone, Zielone – Przejma, Zielone-Ulów.

Rejon III – wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zs. w Majdanie Wielkim

Drogi w miejscowościach: Turzyniec, Szur, Hutków, Majdan Mały, Majdan Wielki.

Ulice w mieście Krasnobród: Wczasowa, Sikorskiego, Targowa, Partyzantów, Młyńska, Zapiasek, Cicha, Mickiewicza, Rynek, Handlowa, Nadrzeczna, Mostowa, Andersa, Gietki, Leśna, Sosnowa, Łastowieckiego, Powstańców Styczniowych, Modrzewiowa, Świerkowa, Spokojna, Szkolna, Wolności, Dominikańska, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Konopnickiej.

BURMISTRZ KRASNOBRODU
Kazimierz Misztal

Protokoły z przebiegu I i II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokół Nr.1 z przebiegu I sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 21 listopada 2018 r.

I sesja >>>>>>>

Protokół Nr.2 z przebiegu II sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 29 listopada 2018 r.

II sesja  >>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>